Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura  Estructura de Mercats tracta d'aprofundir en l'estudi dels elements conceptuals i eines d'anàlisi econòmica necessàries per a abordar l'estudi del turisme com a activitat econòmica, incidint a més en la importància de l'aplicació dels conceptes econòmics a les particularitats del sector de turisme. Es pretén aproximar l'alumne al coneixement de la realitat econòmica del sector turístic, mitjançant l'aplicació de les tècniques d'anàlisi econòmica aplicada a l'estudi de l'estructura del mercat turístic, la seua evolució, les variables que la determinen i els processos econòmics que hi operen, des d'aspectes institucionals i empresarials fins a la interrelació entre el turisme i la resta de sectors econòmics o amb l'entorn físic en el qual es desenvolupa, de manera que els futurs professionals siguen capaços d'interpretar els esdeveniments econòmics del seu entorn i prendre decisions raonades i fonamentades.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita: ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE2 : Analitzar la dimensió econòmica del turisme.
 • CE23 : Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE24 : Analitzar i utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.
 • CE3 : Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
 • CE4 : Conèixer les principals estructures politicoadministratives turístiques.
 • CE5 : Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions.
 • CE7 : Reconèixer els principals agents turístics.
 • CE8 : Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seua explotació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Cercar, recopilar i utilitzar informació econòmica per a l'anàlisi del sector i extraure'n conclusions.
 • Valorar la dimensió econòmica del turisme a diferents escales i d'analitzar la interrelació entre aquestes.
 • Utilitzar les variables que determinen l'oferta de serveis turístics i l'organització dels mercats turístics.
 • Identificar la demanda, l'evolució i les principals característiques econòmiques dels mercats turístics.
 • Analitzar els mercats turístics i els canvis produïts per variacions en les variables que n'afecten la demanda o l'oferta.
 • Analitzar les principals variables que afecten la competitivitat de les destinacions turístiques i el paper que exerceixen el sector públic i les inversions en el turisme.
 • Valorar el potencial de desenvolupament econòmic del creixement turístic i ser capaç de relacionar desenvolupament econòmic i sostenibilitat.
 • Identificar l'estructura del mercat turístic espanyol, els desafiaments, els reptes, les oportunitats i el paper que exerceix en l'estructura econòmica nacional.
 • Usar amb habilitat les TIC per a trobar informació sobre el sector turístic.
 • Expressar opinions raonades, exposar idees, consensuar i debatre.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Cercar, recopilar, manejar i extraure conclusions de la informació econòmica per a l'anàlisi del sector (CE5)
Valorar la dimensió econòmica del turisme a diferents escales i analitzar-ne la interrelació (CE2 i CE3)
Manejar les variables que determinen l'oferta de serveis turístics i l'organització dels mercats turístics (CE2)
Identificar la demanda dels mercats turístics, la seua evolució i principals característiques econòmiques (CE2)
Analitzar els mercats turístics i els canvis produïts per variacions en les variables que n’afecten la demanda i/o l’oferta. (CE2 i CE3)
Analitzar les principals variables que afecten la competitivitat de les destinacions turístiques i el paper que hi exerceix el sector públic i les inversions en turisme (CE2 i CE8)
Valorar el potencial de desenvolupament econòmic del creixement turístic i també ser capaç de relacionar desenvolupament econòmic i sostenibilitat (CE2, CE8)
Identificar l'estructura del mercat turístic espanyol, els seus desafiaments, reptes i oportunitats i el paper que exerceix en l'estructura econòmica nacional (CE23)
Manejar amb habilitat les TIC per a trobar informació sobre el sector turístic (CE24 i CGUA2)

j) Expressar opinions raonades, exposar idees, consensuar i debatre (CGUA3)

 

 

;

Dades generals

Codi: 23522
Professor/a responsable:
LILLO BAÑULS, ADELAIDA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix