Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se plantea como complemento a la formación del alumno del Grado en Sociología en su aprendizaje de los aspectos sociales del Medio Ambiente. De forma específica, se espera que el alumno adquiera la capacidad de reflexionar sobre la naturaleza social de los problemas ambientales y desarrollar estrategias de resolución de dichos problemas a través de las diversas herramientas de que dispone el sociólogo en su práctica profesional e investigadora. En este sentido, los contenidos de la asignatura conectan directamente con los de otras asignaturas del Grado en Sociología, como Sociología del Medio Ambiente, Técnicas de Investigación Cuantitativas y Cualitativas o Sociología Urbana, entre otras.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CTUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques de formació disciplinària (saber)

 • CES2 : Anàlisi dels principals trets del sistema històric modern (estructura) i de les transformacions i evolució de les societats contemporànies.
 • CES3 : Coneixement i domini de la metodologia de les ciències socials, dels seus instruments estadístics, dels mètodes i tècniques bàsiques i avançades, quantitatives i qualitatives, d'investigació social.

 

Competències específiques de formació professional (saber fer)

 • CEH3 : Capacitats en la planificació, disseny i execució de projectes d'intervenció social i polítiques públiques orientades a l'abordatge de problemes socials.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Presentar treballs de recerca.

- Analitzar, comprendre i criticar de manera reflexiva les teories, conceptes i mètodes aplicats a la gestió local de problemes socioambientales

- Desenvolupar individualment i en equip problemes i exercicis teòrics i pràctics sobre la relació entre societat i medi ambient.

- Analitzar, comprendre i criticar de manera reflexiva la teoria sociològica ambiental que descriu i explica les relacions entre els models socioeconòmics moderns i postmoderns amb l'actual crisi socioambiental.

- Desenvolupar de manera individual i col·lectiva dissenys d'aproximacions metodològiques encaminades a la resolució de problemes i exercicis sobre la relació entre societat i natural amb especial focus en els impactes que l'acció antròpica genera sobre el medi ambient local.

- Desenvolupar i dissenyar plans de gestió de problemes socioambientales a escala local.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Comprender y analizar de forma reflexiva y crítica las teorías, conceptos y métodos aplicados a la gestión social de problemas ambientales.
- Desarrollar individualmente y en equipo de problemas y ejercicios teóricos y prácticos sobre la relación entre sociedad y medio ambiente.
- Desarrollar de forma individual y colectiva el diseño de aproximaciones metodológicas encaminadas a la resolución de problemas ambientales.
- Desarrollar y diseñar proyectos de gestión de problemas socioambientales.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 23045
Professor/a responsable:
GONZALEZ GOMEZ, ANDRES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix