Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
IDENTITAT I INTERCULTURALITAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura trata de dar a conocer al alumnado los grandes cambios sociales producidos en la sociedad global y su incidencia en las identidades individuales y colectivas. Especialmente, el cambio global ha conformado unas ciudades más multiculturales, en las que el futuro de la convivencia depende de la aceptación o del rechazo de esa multiculturalidad. El/La futuro/a sociólogo/a aprenderá, pues, a analizar y a actuar en una sociedad compleja y multicultural.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques de formació disciplinària (saber)

 • CES1 : Anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat humana i els seus processos.
 • CES2 : Anàlisi dels principals trets del sistema històric modern (estructura) i de les transformacions i evolució de les societats contemporànies.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT3 : Reconeixement de la diversitat i capacitació per a la interculturalitat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer les principals teories, conceptes i metodologies relacionades amb la cultura, amb la finalitat d'analitzar les tendències de la societat contemporània, tant les permanents o de cicle llarg com les emergents o de cicle curt

- Comprendre la societat a través de la clau cultural

- Entendre el paper de la identitat en la conformació dels individus i de les societats. La determinació sociocultural dels processos identitaris

- Entendre el concepte d'interculturalitat

- Valorar la societat des de la pluralitat i des de l'interculturalisme

- Analitzar i interpretar textos i imatges (artístics, literaris, filosòfics, científics, religiosos. econòmics, etc.)

- Aplicar el mètode científic i humanístic (mètode heurístic o interpretatiu, mètode històric i anàlisi iconològic) en l'estudi de la cultura

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos:
-Conocer las principales teorías, conceptos y metodologías relacionadas con la cultura, con el fin de analizar las tendencias de la sociedad contemporánea, tanto las permanentes o de ciclo largo como las emergentes o de ciclo corto
-Comprender la sociedad a través de la clave cultural
-Entender el papel de la identidad en la conformación de los individuos y de las sociedades. La determinación sociocultural de los procesos identitarios
-Entender el concepto de interculturalidad
-Valorar la sociedad desde la pluralidad y desde el interculturalismo
-Analizar e interpretar textos e imágenes (artísticos, literarios, filosóficos, científicos, religiosos. económicos…)
-Aplicar el método científico y humanístico (método heurístico o interpretativo, método histórico y análisis iconológico) en el estudio de la cultura.

 

 

Dades generals

Codi: 23035
Professor/a responsable:
ROCHE CARCEL, JUAN ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix