Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA POLÍTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2017-18

Actividades formativas en 6 créditos ECTS, de los cuales el 40 % (2,4 ETCS) son presenciales conforme a la siguiente distribución: 1,8 ECTS de Teoría, que se dedican al aprendizaje de los contenidos teóricos fundamentales a partir de la impartición de la lección magistral pero también participativa; y 0,6 ECTS de la parte práctica, que se dedicarán a la resolución de problemas basados en situaciones reales relacionadas con las materias tratadas en clase.

De los 10 puntos que pueden obtenerse en la asignatura, 4 puntos es el máximo atribuible al trabajo escrito de parafraseado académico; 5 puntos es el máximo atribuible al examen (independientemente de la convocatoria), y 1 punto es el máximo atribuible por asistencia a clase. Se aprueba la asignatura una vez obtenidos 5 puntos o más. El alumno podrá presentarse a todas las pruebas objetivas (exámenes, trabajos escritos, etc.) que se realicen durante el curso académico de su matrícula: la mejor nota obtenida en cada uno de los tres segmentos de calificación (examen, trabajo escrito y asistencia a clase) será la que computará para realizar la media de la calificación final constitutiva del Acta oficial.

La Guía Docente completa aparece editada en el Campus Virtual de la asignatura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques de formació disciplinària (saber)

 • CES1 : Anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat humana i els seus processos.
 • CES3 : Coneixement i domini de la metodologia de les ciències socials, dels seus instruments estadístics, dels mètodes i tècniques bàsiques i avançades, quantitatives i qualitatives, d'investigació social.

 

Competències específiques de formació professional (saber fer)

 • CEH3 : Capacitats en la planificació, disseny i execució de projectes d'intervenció social i polítiques públiques orientades a l'abordatge de problemes socials.

 

Competències específiques de formació personal (saber estar, ser)

 • CEE2 : Assumpció dels valors democràtics i compromís amb el respecte als drets humans i la no-discriminació per motius de sexe, classe, raça, ètnia, nació, edat, opinió o discapacitat.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT3 : Reconeixement de la diversitat i capacitació per a la interculturalitat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer les teories de la democràcia.

- Identificar els components del sistema polític i entendre les relacions entre els components d'un sistema polític.

- Interrelacionar els sistemes polítics i administratius amb el context social i econòmic.

- Capacitat d'anàlisi i síntesi sobre la realitat política.

- Capacitat de gestió de la informació política.

- Raonament crític sobre la realitat política.

- Introducció a les teories sobre el poder, l'autoritat, la ciutadania política i l'estat.

- Capacitats per a identificar processos de consens, negociació i conflicte polític.

- Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives per a l'anàlisi política.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2017-18

 

 

Dades generals

Codi: 23002
Professor/a responsable:
SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix