Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura es tiene carácter optativo y se encuentra dentro del itinerario de Dirección Estratégica

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG7 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.
 • CE2 : Integrar-se en qualsevol àrea funcional d'una empresa o organització petita, mitjana o gran, i exercir amb desimboltura qualsevol tasca de gestió hi tinga encomanada.
 • CE5 : Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Comprendre en què consisteix la funció de personal i com pot configurar-se la mateixa en una empresa. Contribuir a fer les labors pròpies de l'àrea de personal en termes d'eficàcia i eficiència. Establir sistemes directius eficaços que fomenten el compromís dels empleats cap a l'empresa. Diagnosticar problemes relacionats amb el personal d'una empresa client. Dissenyar solucions a una sèrie de problemes donats de caràcter organitzatiu i/o humans. Redactar projectes i/o propostes de millora per a un diagnòstic de problemes donat. Implantar estratègies de personal d'acord amb unes condicions organitzatives donades. Comprendre la forma en què s'analitza, dissenya i implanta un pla estratègic de recursos humans concorde a les circumstàncies de l'empresa i de l'entorn. Comprendre l'impacte de les decisions preses en termes de personal i establir estratègies per al canvi.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 1. Comprender la importancia que tiene el factor humano como elemento estratégico de la empresa.
 2. Entender qué es la dirección de recursos humanos y cómo se desarrolla la función de personal en una empresa.
 3. Comprender la forma en que se analiza, diseña e implanta un plan estratégico de recursos humanos en una empresa.
 4. Conocer las herramientas básicas en las que se basa la dirección de recursos humanos para el análisis y desarrollo de estrategias de personal.
 5. Conocer los aspectos más importantes de cada una de las estrategias de recursos humanos derivadas del plan anterior (contratación, formación, retribución y evaluación del rendimiento)
 6. Entender cómo se diseñan e implantan las diferentes estrategias de RR.HH. de acuerdo con unas condiciones internas y externas dadas.
 7. Analizar qué estrategias de recursos humanos son más adecuadas para una determinada estrategia empresarial.

 

 

Dades generals

Codi: 22039
Professor/a responsable:
GASCO GASCO, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix