Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIRECCIÓ FINANCERA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura de Dirección Financiera completa la formación en Finanzas del graduado. En los cursos anteriores el alumno ha estudiado las asignaturas de Matemática de las Operaciones Financieras, Finanzas y Finanzas Corporativas. En ellas se ha abordado la valoración de los capitales financieros, los modelos para la toma de decisiones financieras, los fundamentos de la teoría financiera, los modelos de valoración de activos y las decisiones financieras fundamentales de la empresa en el largo plazo.
Ahora estudiaremos el conjunto de decisiones de inversión y financiación empresarial a corto plazo y desarrollaremos los modelos de planificación para elaborar planes financieros con sólidos fundamentos. Concretamente, en la primera parte de la asignatura abordaremos la gestión financiera del circulante. El circulante es el reflejo de las decisiones de inversión y financiación a corto plazo, ligadas al funcionamiento de la empresa. Concretamente, estar funcionando implica la compra de unos materiales (existencias), financiar esta compra (con proveedores o créditos), la venta de estos materiales (clientes), su cobro… Así, ligado a la operativa diaria de la empresa aparecen una serie de decisiones de inversión y financiación que debemos gestionar para el adecuado funcionamiento de la compañía y para garantizar su salud financiera y su continuidad.
En la segunda parte de la asignatura se abordará la planificación financiera como un marco de referencia para orientar la gestión operativa y valorar la conveniencia y viabilidad de la empresa. Además, los procesos de planificación y control permitirán detectar problemas y oportunidades con tiempo para facilitar soluciones.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Gestionar i administrar una empresa o organització petita, mitjana o gran, entenent la seua localització competitiva i institucional i identificant les seues fortaleses i debilitats.
 • CE15 : Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.
 • CE2 : Integrar-se en qualsevol àrea funcional d'una empresa o organització petita, mitjana o gran, i exercir amb desimboltura qualsevol tasca de gestió hi tinga encomanada.
 • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
 • CE9 : Saber utilitzar diversos instruments tècnics d'anàlisi financera, i assimilar coneixements sobre el funcionament dels mercats financers nacionals i internacionals per a ser capaç d'analitzar una empresa en el seu entorn.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conèixer quines són i com han de prendre's les principals decisions financeres de curt termini d'acord amb l'objectiu financer de l'empresa. Analitzar les necessitats operatives de fons de l'empresa. Gestionar actius i passius corrents de l'empresa. Establir les bases del procés de planificació financera a curt termini en l'empresa. Després de cursar aquesta matèria, l'alumne haurà de ser capaç de determinar les necessitats operatives de fons, gestionar el circulant de l'empresa i establir el pla financer.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Conocer cuáles son y cómo deben tomarse las principales decisiones financieras de corto plazo de acuerdo con el objetivo financiero de la empresa. Analizar las necesidades operativas de fondos de la empresa. Gestionar activos y pasivos corrientes de la empresa. Establecer las bases del proceso de planificación financiera a corto plazo en la empresa. Tras cursar esta materia el alumno deberá ser capaz de determinar las necesidades operativas de fondos, gestionar el circulante de la empresa, y establecer el plan financiero.

 

 

Dades generals

Codi: 22031
Professor/a responsable:
YAÑEZ MUÑOZ, LEONARDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix