Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura Finanzas se sitúa en el quinto cuatrimestre del Grado en Administración y Dirección de Empresa (3er curso, 1er semestre, 6 ECTS). La materia de Finanzas, de la que forma parte la asignatura de Finanzas, se completa con las asignaturas Fianzas Corporativas (3er curso, 2º semestre, 6 ECTS) y Dirección Financiera (4º curso, 6 ECTS).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2018-19

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Gestionar i administrar una empresa o organització petita, mitjana o gran, entenent la seua localització competitiva i institucional i identificant les seues fortaleses i debilitats.
 • CE15 : Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.
 • CE2 : Integrar-se en qualsevol àrea funcional d'una empresa o organització petita, mitjana o gran, i exercir amb desimboltura qualsevol tasca de gestió hi tinga encomanada.
 • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
 • CE9 : Saber utilitzar diversos instruments tècnics d'anàlisi financera, i assimilar coneixements sobre el funcionament dels mercats financers nacionals i internacionals per a ser capaç d'analitzar una empresa en el seu entorn.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conèixer els fonaments de la teoria financera. Conèixer mesures alternatives per a la quantificació del risc. Proporcionar el marc conceptual de la relació rendibilitat risc. Habilitat per a avaluar la gestió de carteres. Capacitar l'alumne per a aplicar els mètodes de valoració d'actius en l'equilibri i per arbitratge. Valoració bàsica d'instruments financers derivats. Interpretar cotitzacions dels diferents mercats financers. Conèixer els conceptes bàsics de rendibilitat i risc. Poder diversificar riscos mitjançant l'adequada selecció d'actius dins d'una cartera. Ser capaç de valorar actius financers. Saber utilitzar els diferents instruments derivats (futurs, opcions, swaps, etc.) en la cobertura de riscos financers.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Conocer los fundamentos de la teoría financiera.
Interpretar cotizaciones de los distintos mercados financieros.
Conocer los conceptos básicos de rentabilidad y riesgo de una inversión financiera.
Conocer medidas alternativas para la cuantificación del riesgo.
Proporcionar el marco conceptual de la relación rentabilidad-riesgo.
Conocer el concepto de diversificación del riesgo mediante la adecuada selección de activos dentro de una cartera.
Habilidad para evaluar la gestión de carteras.
Capacitar al alumno para aplicar los métodos de valoración de activos en el equilibrio y por arbitraje.
Conocer el concepto de réplica.
Valoración básica de instrumentos financieros derivados.
Saber utilizar los distintos instrumentos derivados (futuros, opciones, etc.) en la cobertura de riesgos financieros.

 

 

Dades generals

Codi: 22022
Professor/a responsable:
AYELA PASTOR, ROSA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix