Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DISSENY DE L'ORGANITZACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'objectiu fonamental del títol de grau en Administració i Direcció d'Empreses és formar professionals capaços d'exercir tasques de gestió, assessorament i avaluació en les organitzacions productives. Aquestes tasques es poden desenvolupar en l'àmbit global de l'organització o en qualsevol de les seues àrees funcionals: producció, recursos humans, finançament, comercialització, administració o comptabilitat.
El graduat ha de conèixer l'articulació del normal desenvolupament de totes aquestes àrees funcionals amb els objectius generals de la unitat productiva, d'aquests amb el context global de l'economia i estar en condicions de contribuir amb la seua activitat al bon funcionament i a la millora de resultats. En concret, ha de saber identificar i anticipar oportunitats, assignar recursos, organitzar la informació, seleccionar i motivar les persones, prendre decisions, aconseguir objectius proposats i avaluar resultats.
Quant a l'assignatura de Disseny de l'Organització, amb aquesta es pretén comprendre les diferents teories sobre l'estructuració de les organitzacions i la seua aplicació a la resolució de problemes organitzatius, analitzar la situació estructural d'una organització, identificar i comprendre les seues fortaleses i debilitats estructurals, així com plantejar solucions als seus problemes estructurals.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG7 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Gestionar i administrar una empresa o organització petita, mitjana o gran, entenent la seua localització competitiva i institucional i identificant les seues fortaleses i debilitats.
 • CE10 : Saber utilitzar diversos instruments tècnics d'anàlisis d'operacions, i assimilar les principals teories de l'organització per a ser capaç d'analitzar una empresa en el seu entorn.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Analitzar la situació estructural d'una organització. Identificar i comprendre les fortaleses i debilitats estructurals d'una organització. Comprendre les diverses teories sobre l'estructuració de les organitzacions i l'aplicació a la resolució de problemes organitzatius. Presentació de solucions a casos proposats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

• Analitzar la situació estructural d'una organització.
• Identificar i comprendre les fortaleses i les debilitats estructurals d'una organització.
• Comprendre les diferents teories sobre l'estructuració de les organitzacions i la seua aplicació a la resolució de problemes organitzatius.
• Saber presentar solucions a casos proposats.
• Comprendre el concepte d'organització, estructura organitzativa i disseny de l'organització.
• Aptitud per a prendre decisions relatives al disseny d'estructures organitzatives.

 

 

Dades generals

Codi: 22015
Professor/a responsable:
UBEDA GARCIA, MARIA MERCEDES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix