Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL I D'ESPANYA, S. XIX I XX

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

La asignatura tiene como objetivo ofrecer al alumno un conocimiento de la trayectoria histórica seguida por la economía internacional y la economía española, que le permita comprender la situación económica actual, amplíe su capacidad de análisis de las tendencias y los ciclos económicos y mejore su capacidad de adaptación a los cambios en el entorno económico. De esta forma, los conocimientos adquiridos en esta asignatura facilitan al alumno la comprensión de los contenidos que se desarrollan en otras dos asignaturas del plan de estudios de ADE: Economía Mundial (OB, 2º curso, 1er cuatrimestre) y Economía Española (FB, 2º curso, 2º cuatrimestre).La asignatura facilita, además, la utilización de recursos y fuentes para aplicar las técnicas estadísticas que se enseñan en la asignatura Introducción a la Estadística (FB, 1er curso, 2º cuatrimestre).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG7 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques, així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Conèixer i aplicar diversos instruments tècnics d'anàlisi econòmica per a l'estudi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
 • CE6 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'assignatura té l'objectiu d'oferir a l'alumne un coneixement de la trajectòria històrica seguida per l'economia internacional i l'economia espanyola que li permeta comprendre la situació econòmica actual, amplie la seua capacitat d'anàlisi de les tendències i els cicles econòmics i millore la seua capacitat d'adaptació als canvis en l'entorn econòmic.

Els objectius detallats són:

 • Capacitar l'alumne per a entendre l'evolució de l'economia, els canvis estructurals i les variacions conjunturals.
 • Familiaritzar l'alumne amb l'anàlisi dels factors que han afavorit i que han dificultat el desenvolupament econòmic.
 • Mostrar a l'alumne la interacció existent entre factors econòmics i no econòmics.
 • Mostrar a l'alumne les diferents formes d'adaptació històrica de les empreses a l'entorn econòmic.
 • Aprofundir en la comprensió pels alumnes dels principals conceptes econòmics i de determinades tècniques estadístiques a través de la seua aplicació a la realitat històrica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

Objetivos Cognitivos Explicar el entorno económico e institucional en el que se ha desarrollado al actividad empresarial desde la Revolución Industrial hasta la actualidad. Enumerar las transformaciones experimentadas en la gestión y organización de la empresa como consecuencia de los cambios en el marco institucional. Señalar las grandes etapas de la evolución económica desde la Revolución Industrial hasta la actualidad y comprender su carácter dinámico. Comentar la evolución de la economía española en el contexto internacional, con especial atención a los procesos de convergencia (o divergencia) con respecto a los países de Europa Occidental. Explicar el papel jugado por las instituciones, en especial de los Estados, en la configuración de los modelos económicos desde principios del siglo XIX. Señalar la influencia de los cambios económicos en las estructuras sociales y políticas. Objetivos Instrumentales Buscar, organizar e interpretar informaciones cualitativas y cuantitativas referidas a la evolución económica. Contextualizar, comparar y analizar críticamente los acontecimientos económicos y los procesos de cambio estructural. Adquisición de destrezas para el análisis de realidades económicas complejas del pasado y del presente. Aplicar procedimientos, instrumentos y conceptos de la ciencia histórica para el análisis económico. Expresar oralmente y por escrito los resultados de trabajos individuales o colectivos, en los que se han utilizado los métodos de análisis, las herramientas y los conceptos propios de la historia económica. Construir apuntes de los temas del programa a partir de los materiales y la bibliografía facilitados por el profesor. Objetivos Actitudinales Aceptar los derechos fundamentales de las personas. Aceptar los valores democráticos. Valorar el trabajo y el esfuerzo como forma de promoción personal y de mejora de las instituciones en las que se actúa (empresa, sociedad, etc.).

 

 

Dades generals

Codi: 22012
Professor/a responsable:
SAEZ GARCIA, MIGUEL
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix