Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Fonaments d'Economia de l'Empresa és una assignatura de formació bàsica de caràcter introductori en la qual l'estudiant rep un conjunt de coneixements que li han de permetre familiaritzar-se amb els conceptes i eines d'administració, de manera que puga interpretar la realitat empresarial de manera sistémica i global. Des d'aquest punt de vista, el centre de gravetat de la matèria s'estableix en l'estudi de l'empresa, l'empresari, i les principals decisions empresarials, de manera que s'establisca una primera presa de contacte amb els coneixements i mecanismes de raonament que, posteriorment, es desenvoluparan, en assignatures de direcció i gestió més específiques. En particular, es pot destacar la relació directa amb les següents assignatures del grau d'ADE:
o Direcció d'Operacions, de 1º curs.
o Disseny de l'Organització, de 2º curs.
o Direcció Estratègica de l'Empresa I, de 3º curs.
o Direcció Estratègica de l'Empresa II, de 3º curs.
o Estratègia i Direcció Internacional de l'Empresa, de 4º curs.
o Creació d'empreses, de 4º curs.
o Direcció de Recursos Humans, de 4º curs.
o Gestió de la qualitat i del Medi ambient, de 4º curs.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG7 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Gestionar i administrar una empresa o organització petita, mitjana o gran, entenent la seua localització competitiva i institucional i identificant les seues fortaleses i debilitats.
 • CE10 : Saber utilitzar diversos instruments tècnics d'anàlisis d'operacions, i assimilar les principals teories de l'organització per a ser capaç d'analitzar una empresa en el seu entorn.
 • CE15 : Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Desenvolupar un esperit crític davant les situacions de l'empresa. Desenvolupar diferents visions del paper que exerceix l'empresa com a instrument de desenvolupament econòmic. Conèixer l'evolució de les diferents teories sobre l'organització i l'administració d'empreses. Conèixer quins elements i característiques defineixen l'entorn empresarial, distingint-ne els dos tipus bàsics: genèric i específic. Distingir les etapes del procés de presa de decisions com també els principals errors comesos en cadascuna d'aquestes. Aprendre a usar models matemàtics de presa de decisions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objectius Conceptuals
1. Conèixer l'evolució de les diferents teories sobre l'organització i l'administració d'empreses.
2. Conèixer què elements i característiques defineixen l'entorn empresarial, distingint els dos tipus bàsics: genèric i específic.
3. Distingir les etapes del procés de presa de decisions així com els principals errors comesos en cadascuna d'elles.

Objectius Procedimentals
4. Aprendre a usar models matemàtics de presa de decisions.

Objectius Actitudinals

5. Desenvolupar un esperit crític davant les situacions de l'empresa.
6. Desenvolupar diferents visions del paper que juga l'empresa com a instrument de desenvolupament econòmic.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22003
Professor/a responsable:
VALDES CONCA, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix