Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRACTAMENTS POSTCOLLITA

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent de revisió per part de la persona responsable.

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger
 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionales
 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita

 

Competències generals

 • CG2 : Mostrar capacitat de síntesi i raonament crític en l'anàlisi dels entorns gastronòmics i culinaris.
 • CG3 : Resoldre tasques o realitzar treballs professionals en l'àmbit gastronòmic en el temps assignat per a açò, mantenint la qualitat del resultat.
 • CG7 : Saber aplicar els coneixements adquirits en l'àmbit d'estudi al món professional de la gastronomia, contribuint al desenvolupament dels Drets Humans, dels principis democràtics, dels principis d'igualtat de gènere, de solidaritat, de protecció del medi ambient i de foment de la cultura de la pau.

 

Competències Específiques

 • CE20 : Conèixer els canvis biològics, químics i físics que es poden produir en les matèries primeres alimentàries durant la seua preparació o magatzematge
 • CE31 : Conèixer i saber aplicar els protocols que s'utilitzen en el control de la qualitat organolèptica i culinària
 • CE6 : Conèixer i saber utilitzar l'instrumental i els sistemes de conservació, emmagatzematge i envasat de productes alimentaris i les possibles modificacions en les propietats finals del producte

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre els principis bàsics que diferencien a fruits i hortalisses entre si.
 • Familiaritzar a l'estudiant amb els conceptes de maduració i senescencia, aplicats a fruits i hortalisses, respectivament.
 • Establir quins són els factors postcosecha que afecten a la qualitat organoléptica i nutricional de fruites i hortalisses.
 • Comprendre les transformacions que els aliments experimenten durant la seua manipulació postcosecha, així com les operacions bàsiques que actualment utilitza la indústria agroalimentària i com aquestes operacions afecten a la qualitat organoléptica i nutricional dels productes vegetals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 21731
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: BOTÀNICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix