Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GASTRONOMIA SALUDABLE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

L'assignatura Gastronomia saludable és una assignatura obligatòria de primer curs. Disposa d'un total de 6 crèdits ECTS que s'imparteixen en el segon quadrimestre. L'assignatura pretén mostrar a l'alumne les possibilitats d'una alimentació saludable al món de la gastronomia.

L'alimentació i la importància de mantenir un bon estat nutricional són dos aspectes que estan adquirint cada vegada més rellevància en la sociaedad actual, i per corregir molts dels problemes de salut que es deriven d'aquestes situacions, la gastronomia pot jugar un paper rellevant.

Mengem per plaure, i, sobretot, es menja d'acord amb uns hàbits alimentaris. A més de tenir en compte el plaer i els hàbits, és a dir la gastronomia, és important conèixer també els aspectes nutricionals dels aliments i les seves combinacions, així com el seu efecte en la salut del consumidor. La gastronomia apareix, així, lligada o relacionada amb el concepte d'alimentació de qualitat, és a dir d'aquella que a més de ser nutricionalment adequada, variada i saludable, adquireix també la dimensió de “rica, apetecible i adaptada als gustos i necessitats dels consumidors”.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger
 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionales
 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç de treballar en equip i d'organitzar i planificar activitats en l'àmbit de les empreses del sector gastronòmic
 • CG2 : Mostrar capacitat de síntesi i raonament crític en l'anàlisi dels entorns gastronòmics i culinaris.
 • CG4 : Ser capaç de realitzar les aproximacions requerides amb l'objecte de reduir un problema de l'àmbit d'estudi fins a un nivell manejable.
 • CG7 : Saber aplicar els coneixements adquirits en l'àmbit d'estudi al món professional de la gastronomia, contribuint al desenvolupament dels Drets Humans, dels principis democràtics, dels principis d'igualtat de gènere, de solidaritat, de protecció del medi ambient i de foment de la cultura de la pau.

 

Competències Específiques

 • CE18 : Conèixer les funcions nutricionals i preventives de malalties dels components dels aliments
 • CE26 : Conèixer els principis bàsics d'una dieta equilibrada i adquirir les habilitats necessàries per a incorporar-les a l'àmbit gastronòmic
 • CE30 : Dissenyar ofertes gastronòmiques atractives i adequades a les característiques de l'establiment i expectatives del mercat, que permeten la promoció de l'alimentació saludable en el context gastronòmic

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicar els coneixements adquirits sobre fonaments de la nutrició a l'elaboració de menús adaptats a patologies dieteticonutricionals.
 • Identificar les bases d'una alimentació saludable.
 • Conèixer, dissenyar i aplicar els recursos didàctics més adequats a les patologies de caràcter dieteticonutricional.
 • Aprendre estratègies d'adaptació de receptes tradicionals des de la visió de la gastronomia saludable.
 • Conèixer les principals estratègies d'educació i promoció de la salut en el context gastronòmic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

• Aplicar els coneixements adquirits sobre nutrició per a l'elaboració de menús adaptats a patologies dietètic-nutricionals.
• Identificar les bases d'una alimentació saludable.
• Conèixer, dissenyar i aplicar els recursos didàctics més adequats a les patologies de caràcter dietètic-nutricional.
• Aprendre estratègies d'adaptació de receptes tradicionals des de la visió de la gastronomia saludable.
• Conèixer les principals estratègies d'educació i promoció per a la salut en el context gastronòmic.

 

 

Dades generals

Codi: 21706
Professor/a responsable:
ZARAGOZA MARTI, ANA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix