Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EQUIPS I INSTAL·LACIONS DE CUINA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura se imparte en el segundo semestre del primer curso. Se trata pues de una de las primeras asignaturas de carácter científico-técnico que abordará el alumnado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger
 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionales
 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita

 

Competències generals

 • CG2 : Mostrar capacitat de síntesi i raonament crític en l'anàlisi dels entorns gastronòmics i culinaris.
 • CG3 : Resoldre tasques o realitzar treballs professionals en l'àmbit gastronòmic en el temps assignat per a açò, mantenint la qualitat del resultat.
 • CG4 : Ser capaç de realitzar les aproximacions requerides amb l'objecte de reduir un problema de l'àmbit d'estudi fins a un nivell manejable.
 • CG5 : Aprendre el suficient maneig de l'instrumental científic i tècnic directament relacionat amb els sectors alimentaris i gastronòmics.

 

Competències Específiques

 • CE33 : Conèixer els requisits de les instal·lacions necessàries per al procés gastronòmic i les seues condicions òptimes de manteniment
 • CE6 : Conèixer i saber utilitzar l'instrumental i els sistemes de conservació, emmagatzematge i envasat de productes alimentaris i les possibles modificacions en les propietats finals del producte

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conèixer i valorar críticament els processos bàsics i la  maquinària específica de transformació d'aliments per calor. Conèixer les operacions bàsiques i instal·lacions d'enginyeria aplicables a aliments. Entendre l'efecte de les diverses tècniques des d'un punt de vista científic. Ser conscient de les necessitats energètiques, d'espai i de temps que cal emprar en funció de l'ús.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Conocer y valorar críticamente los distintos procesos básicos, con su maquinaria específica, de transformación de alimentos por calor.

Conocer las distintas operaciones básicas de ingeniería aplicables a alimentos y sus instalaciones.

Entender el efecto de las distintas técnicas desde un punto de vista científico.

Ser consciente de las necesidades energéticas, de espacio a necesitar y tiempo a emplear en función del uso.

Ser consciente de las necesidades energéticas, de espacio y tiempo a emplear, en función del uso.

 

 

Dades generals

Codi: 21705
Professor/a responsable:
MOLTO BERENGUER, JULIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix