Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS D'ECONOMIA DE L'EMPRESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Fundamentos de Economía de la Empresa es una asignatura de formación básica de carácter introductorio en la que el estudiante recibe un conjunto de conocimientos que le deben permitir familiarizarse con los conceptos y herramientas de administración, de manera que pueda interpretar la realidad empresarial de manera sistémica y global. Desde este punto de vista, el centro de gravedad de la materia se establece en el estudio de la empresa, el empresario, y las principales decisiones empresariales, de modo que se establezca una primera toma de contacto con los conocimientos y mecanismos de razonamiento que, posteriormente, se desarrollarán, en asignaturas de dirección y gestión más específicas que el estudiante cursará en cursos posteriores.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglés.
 • CT2 : Usar habitualment les eines informàtiques i les tecnologies de la informació i les comunicacions en tot l'exercici professional.
 • CT3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conèixer els fonaments bàsics de la gestió i administració d'una empresa o organització petita, mitjana o gran, comprenent-ne la ubicació competitiva i institucional i identificant-ne les fortaleses i debilitats.
 • CE10 : Comprendre les principals teories de l'organització empresarial i ser capaç de desenvolupar coneixements i habilitats en la direcció d'operacions empresarials.
 • CE15 : Conèixer els factors de l'entorn que influeixen en la competitivitat de l'empresa, per a ser capaç d'establir-ne els objectius, a més d'identificar i desenvolupar les estratègies competitives, especialment en els àmbits operatiu i tàctic.

 

Competències Bàsiques i Generals:>>Generals

 • CG1 : Adquirir capacitat per a la cercar i analitzar informació rellevant que permeta interpretar l'evolució dels mercats de béns i serveis i formular una estratègia de màrqueting.
 • CG2 : Ser capaç de treballar en equip, liderar-lo i motivar-lo, durant el treball professional, en la direcció de màrqueting.
 • CG3 : Ser capaç d'aprendre per a emprendre estudis posteriors de màrqueting i recerca de mercats, amb un alt grau d'autonomia.
 • CG4 : Aplicar, a l'anàlisi dels problemes, criteris professionals basats en l'ús de les estratègies empresarials i de màrqueting i recerca de mercats.
 • CG5 : Ser capaç de prendre decisions empresarials i en la direcció de màrqueting, aplicant els coneixements a la pràctica des d'una perspectiva interdisciplinària i integradora de coneixements.
 • CG6 : Ser capaç de derivar informació rellevant, impossible de reconèixer per no professionals, a partir de dades socioeconòmiques.
 • CG7 : Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i el respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG8 : Analitzar els problemes, en l'àmbit dels mercats i el màrqueting estratègic, amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Mostrar capacitat de síntesi en l'anàlisi dels entorns econòmics i empresarials i a l'hora d'emetre judicis basats en les dades obtingudes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar un esperit crític davant les situacions de l'empresa.
 • Desenvolupar visions diferents del paper que juga l'empresa, com a instrument de desenvolupament econòmic.
 • Conèixer l'evolució de les diverses teories sobre l'organització i l'administració d'empreses.
 • Conèixer quins elements i característiques defineixen l'entorn empresarial, distingint-ne els dos tipus bàsics: genèric i específic.
 • Distingir les etapes del procés de presa de decisions, a més dels principals errors comesos en cadascuna d'aquestes etapes.
 • Aprendre a usar models matemàtics de presa de decisions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Desarrollar un espíritu crítico ante las situaciones de la empresa. Desarrollar distintas visiones del papel
que juega la empresa como instrumento de desarrollo económico. Conocer la evolución de las distintas
teorías sobre la organización y la administración de empresas. Conocer qué elementos y características
definen el entorno empresarial, distinguiendo los dos tipos básicos: genérico y específico. Distinguir las
etapas del proceso de toma de decisiones así como los principales errores cometidos en cada una de
ellas. Aprender a usar modelos matemáticos de toma de decisiones.

Objetivos Conceptuales
1. Conocer la evolución de las distintas teorías sobre la organización y la administración de empresas.
2. Conocer qué elementos y características definen el entorno empresarial, distinguiendo los dos tipos
básicos: genérico y específico.
3. Distinguir las etapas del proceso de toma de decisiones así como los principales errores cometidos en
cada una de ellas.
Objetivos Procedimentales
4. Aprender a usar modelos matemáticos de toma de decisiones.
Objetivos Actitudinales
5. Desarrollar un espíritu crítico ante las situaciones de la empresa.
6. Desarrollar distintas visiones del papel que juega la empresa como instrumento de desarrollo
económico.

 

 

Dades generals

Codi: 21503
Professor/a responsable:
FERRERO ROSELLO, LUIS MIGUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix