Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES DE DIFUSIÓ MULTIMÈDIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>optatives

 • CO10 : Dissenyar, implantar i administrar sistemes de gestió de continguts multimèdia orientats a la difusió d'informació.
 • CO9 : Dissenyar i implantar sistemes documentals multimèdia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, els serveis i les aplicacions multimèdia, i de la informació que gestionen.
 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari, per a desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions multimèdia, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts integrant maquinari, programari i xarxes.
 • Capacitat per a conèixer la legislació específica, nacional i internacional, quant a publicació de continguts multimèdia (drets d'autor, propietat intel·lectual i distribució de material audiovisual, especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment).
 • Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes multimèdia.
 • Capacitat per a treballar en un grup pluridisciplinari i en un entorn multilingüe i comunicar, tant per escrit com verbalment, idees, coneixements, procediments i resultats relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

Objetivos específicos aportados por el profesorado (2013-14

En cuanto al Aprendizaje Basado en Proyectos:

 • Desarrollar un proyecto que integre los contenidos de la asignatura
 • Fomentar el trabajo en equipo
 • Favorecer el aprendizaje autónomo
 • Reforzar las habilidades de comunicación
 • Mejorar la capacidad de planificación temporal
 • Desarrollar las capacidades críticas y de autogestión
 • Desenvolverse en situaciones reales
 • Reforzar la interdisciplinariedad de las asignaturas

En cuanto a la propia asignatura:

 • Conocer la problemática de la gestión de contenidos en empresas editoriales
 • Conocer la terminología y conceptos asociados al mundo editorial
 • Ser capaz de especificar un sistema de editorial
 • Ser capaz de distinguir la tecnología más adecuada para una especificación concreta de un sistema editorial
 • Diseñar e implementar un sistema editorialque utilice recursos enriquecidos y que reutilice los contenidos en distintos medio
 • implementar y evaluar la eficacia de un sistema editorial

 

En este itinerario, y en la medida que la selección de las asignaturas por parte del alumno lo permita, se seguirá la metodología "Aprendizaje Basado en Proyectos" (ABP) mediante la cual se proprondrá un proyecto transvaersal que afecte a varias de las asignaturas que el alumno seleccione y tendrá que desarrollarla com paritendo metodología y, parcialmente, el sistema de evaluación.

 

 

Dades generals

Codi: 21034
Professor/a responsable:
MARCO SUCH, MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix