Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS DELS VIDEOJOCS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

La asignatura Fundamento de los Videojuegos proporciona las bases para el análisis, diseño e implementación de videojuegos 2D y 3D. Es una asignatura con orientación práctica que seguirá la metodología de "Aprendizaje Basado en Proyectos". Se trata de una asignatura obligatoria, base del itinerario "i1: Creación y Entretenimiento", y relacionada directamente con las asignaturas "Videojuegos I" y "Videojuegos II".

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C19 : Conèixer i aplicar les tècniques bàsiques de gràfics per computador, incloent-hi 2D, 3D, renderització i il·luminació.
 • C2 : Elaborar i dirigir projectes d'enginyeria multimèdia de manera eficient i eficaç, atenent els aspectes de viabilitat, sostenibilitat, legislació, seguretat laboral, regulació, normalització i accessibilitat i igualtat de gènere relacionats amb la societat de la informació en el desenvolupament de projectes.
 • C22 : Garantir nivells de qualitat adequats (rendiment, seguretat, continuïtat, integritat, fiabilitat) en la distribució i emmagatzematge de continguts multimèdia.
 • C23 : Dissenyar i desenvolupar videojocs i sistemes de simulació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, i per a concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a dirigir projectes de l'àmbit de l'enginyeria multimèdia.
 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari, per a desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions multimèdia, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprenendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer multimèdia.
 • Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes multimèdia.
 • Capacitat per a treballar en un grup pluridisciplinari i en un entorn multilingüe i per a comunicar, tant per escrit com verbalment, idees, coneixements, procediments i resultats relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.
 • Capacitat per a fer servir qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

* Capacidad para distinguir los distintos tipos de videojuegos 

* Capacidad para generar nuevas ideas de videojuegos valorando su idoneidad 

* Conocimiento y aplicación de los elementos básicos de la arquitectura de un videojuego 2D y 3D

* Conocimiento y aplicación de las estructuras de datos, patrones de diseño y algoritmos más usuales en el campo de videojuegos

* Capacidad de construir sistemas que utilicen gráficos en tiempo real

* Conocimiento de Inteligencia Artificial para videojuegos y su diferencia con la IA tradicional

* Conocimiento de casos reales de mercado en el mundo de los videojuegos

* Capacidad para trabajar en grupo utilizando la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos

* Capacidad de presentar un proyecto al público de manera efectiva

 

 

 

Dades generals

Codi: 21027
Professor/a responsable:
AZNAR GREGORI, FIDEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix