Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
IMATGE I VÍDEO PER COMPUTADOR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Los sistemas de imagen y vídeo por computador tienen múltiples y variadas aplicaciones en la actualidad, tanto a nivel de desarrollo como de investigación. Estos sistemas se basan en sensores de cámaras de video. A partir de éstos es posible adquirir imágenes de uno o varios objetos en una escena que, procesadas y segmentadas convenientemente permiten extraer características que puede ser empleadas para identificar y reconocer que objetos hay en la escena. En esta asignatura se presentan distintas técnicas de procesamiento aplicados a sistemas de imagen y vídeo por computador. Técnicas que tienen especial importancia cuando se requiere analizar una escena captada por un sensor basado en imagen.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C17 : Conèixer i aplicar els fonaments de la imatge i el vídeo digital en els seus diferents formats, així com les eines i tècniques de captació, producció, edició i postproducció d'imatge en les seues dimensions tècnica i creativa.
 • C9 : Conèixer els conceptes fonamentals de la teoria de la informació i ser capaç de triar els sistemes de compressió i codificació òptims per a la transmissió, emmagatzematge i protecció de continguts multimèdia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, i per a concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari, per a desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més les que els donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a fer servir qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.

f

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

•Ser capaz de distinguir un sistema de procesamiento de imágenes de un sistema de procesamiento de vídeo.
•Ser capaz de identificar la arquitectura y las etapas necesarias de procesamiento de imágenes a emplear para una determinada aplicación.
•Ser capaz de identificar la arquitectura y las etapas necesarias de procesamiento de vídeo a emplear para una determinada aplicación.
•Conocer métodos y técnicas de procesamiento de imagen.
•Conocer métodos y técnicas de procesamiento de video.
•Ser capaz de realizar pequeños proyectos de procesamiento de imágenes.
•Ser capaz de realizar pequeños proyectos de procesamiento de vídeo.
•Conocer los diferentes estándares y sistemas de compresión de imágenes y vídeo.
•Manejar herramientas informáticas y software específico para el procesado de imágenes y vídeo.
•Desarrollar algoritmos para el procesado de imágenes y vídeo.

 

 

Dades generals

Codi: 21026
Professor/a responsable:
MORELL GIMENEZ, VICENTE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix