Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMPRESSIÓ I SEGURETAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El auge de las redes de información ha hecho que cada vez sean necesarias más prestaciones que implican la gestión de contenidos multimedia. Las velocidades de transferencia obligan a utilizar técnicas de compresión que permitan el tratamiento de dichos contenidos superando las restricciones físicas de los canales de comunicación y de los equipos.

Otra necesidad que obliga al uso de técnicas de compresión es el almacenamiento masivo de la información que crece por encima de las posibilibidades de crecimiento de los soportes. 

La comunicación multimedia juega un papel importante en múltiples áreas de la sociedad actual como la política, la economía, la industria, la defensa, las redes sociales o el entretenimiento; habiendo crecido enormemente en los últimos años las aplicaciones que acceden a sistemas y contenidos multimedia a través de la red.

Es de suma importancia asegurar los datos multimedia proporcionando servicios de confidencialidad, integridad, autenticidad e identidad y abordar diferentes problemas como el cifrado de datos, la autenticación multimedia, la gestión de derechos digitales, etc.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C17 : Conèixer i aplicar els fonaments de la imatge i el vídeo digital en els seus diferents formats, així com les eines i tècniques de captació, producció, edició i postproducció d'imatge en les seues dimensions tècnica i creativa.
 • C18 : Conèixer i aplicar els fonaments del so i la música digital en els seus diferents formats, així com les eines i tècniques de captació, producció, edició i postproducció de so i música en les seues dimensions tècnica i creativa.
 • C22 : Garantir nivells de qualitat adequats (rendiment, seguretat, continuïtat, integritat, fiabilitat) en la distribució i emmagatzematge de continguts multimèdia.
 • C9 : Conèixer els conceptes fonamentals de la teoria de la informació i ser capaç de triar els sistemes de compressió i codificació òptims per a la transmissió, emmagatzematge i protecció de continguts multimèdia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, i per a concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, els serveis i les aplicacions multimèdia, i de la informació que gestionen.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer multimèdia.
 • Capacitat per a treballar en un grup pluridisciplinari i en un entorn multilingüe i per a comunicar, tant per escrit com verbalment, idees, coneixements, procediments i resultats relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.
 • Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'ambit acadèmic com en el professional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Introducir el problema de la seguridad de los datos multimedia.
 • Introducir el cifrado clásico de la información situándolo en su contexto histórico y favoreciendo el acercamiento a los conceptos y fundamentos de las herramientas de seguridad actuales.  
 • Conocer las especiales características de la criptografía simétrica y asimétrica y sus aplicaciones para gartantizar la confidenicalidad, autenticidad e integridad de los datos multimedia.
 • Conocimiento de las principales herramientas criptográficas para la protección de datos multimedia, así como los niveles de seguridad que se consideran aceptables y las tendencias a corto y medio plazo.
 • Introducir la Teoría de la Información y sus aplicaciones a la compresión de la información.
 • Conocer las principales técnicas de compresión de la información, en general, y de contenidos multimedia, en particular.

 

 

Dades generals

Codi: 21024
Professor/a responsable:
ZAMORA GOMEZ, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix