Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GRÀFICS PER COMPUTADOR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Gráficos por Computador constituye un contenido esencial del Grado de Ingeniería Multimedia en la medida en que aporta al graduado conocimientos básicos en el manejo de las gráficos por computador en 2D y en 3D , así como una introducción elemental a la programación a un nivel básico empleando uno de los estándares como es OpenGL. Cuyo objetivo es convertirse en sus manos en una potente herramienta para abordar y construir aplicaciones 2D y 3D de cierta complejidad, además de dominar los interfaces de usuario correctamente y con eficacia. Las competencias adquiridas en esta asignatura se convierten en una herramienta universal para resolver todo tipo de problemas donde intervengan los gráficos por computador. Además se constituye en materia base para ciertas asignaturas del siguiente curso como Gráficos Avanzados.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C19 : Conèixer i aplicar les tècniques bàsiques de gràfics per computador, incloent-hi 2D, 3D, renderització i il·luminació.
 • C20 : Projectar i produir elements gràfics i processos de comunicació visual que permeten contribuir a la construcció d'entorns visuals eficaços amb valors estètics i culturals.
 • C21 : Dissenyar, construir i animar models tridimensionals, incloent-hi totes les etapes requerides per a la producció d'una imatge o seqüència infogràfica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, els serveis i les aplicacions multimèdia, i de la informació que gestionen.
 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes maquinari i programari per a desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions multimèdia, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprenendre i desenvolupar mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer multimèdia.
 • Capacitat per a treballar en un grup pluridisciplinari i en un entorn multilingüe i per a comunicar, tant per escrit com verbalment, idees, coneixements, procediments i resultats relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.
 • Capacitat per a fer servir qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Facilitar al alumno una visión inicial del campo de los Gráficos por Computador.
2. Que el alumno sea capaz de construir aplicaciones gráficas adecuadas, enfatizando el empleo de la representación de la información de forma gráfica y realizando interfaces de usuario consistentes y eficaces, con especial atención a la interactividad de la misma.
3. Que el alumno adquiera los conocimientos básicos para la manipulación y representación de información tridimensional.
4. Que el alumno conozca y emplee los estándares gráficos más usados, como el OpenGL.
5. Que el alumno sea capaz de implementar sus propias funciones para representar primitivas gráficas.
6. Que el alumno adquiera un amplio conocimiento en las múltiples maneras que se pueden emplear para representar y codificar la información de objetos de forma sintética.

 

 

Dades generals

Codi: 21023
Professor/a responsable:
PUCHOL GARCIA, JUAN ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix