Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El contenido de la asignatura se enmarca dentro del área de Arquitectura y Tecnología de Computadores. Se pretende por tanto que el estudiante de Ingeniería Multimedia adquiera conocimientos acerca de los dispositivos utilizados para procesar de forma eficiente los datos multimedia, así como de los principales sistemas de comunicación utilizados actualmente para el intercambio de información de este tipo.

La asignatura se fundamenta en conceptos ya vistos sobre Sistemas Operativos y Sistemas Distribuidos. Se pretende que los conocimientos adquiridos sean la base para afrontar con holgura las asignaturas sobre Sistemas de Difusión y Sistemas Multimedia Avanzados.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C6 : Identificar, gestionar, integrar i implantar sistemes i infraestructures per a la distribució, emmagatzematge i suport de continguts multimèdia.
 • C7 : Seleccionar i utilitzar la plataforma de desenvolupament adequada per a programar conjunts heterogenis de dispositius, amb diferent maquinari, sistema operatiu, i diferents tipus d'interfícies d'entrada i eixida.
 • C8 : Conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels sistemes i dispositius que donen suport a les aplicacions multimèdia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, serveis i aplicacions multimèdia i de la informació que gestionen.
 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes maquinari i programari per a desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts integrant maquinari, programari i xarxes.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Los objetivos perseguidos con la asignatura son:

- Conocer las arquitecturas principales que soportan el procesamiento de información multimedia.

- Conocer distintas técnicas de paralelismo aplicacadas al procesamiento multimedia.

- Conocer el paradigma del Internet de las coas (Internet of Things)

- Conocer diversos sistemas de comunicación masiva de datos multimedia y la evolución de dichos sistemas.

- Conocer las últimas tendencias relativas al procesamiento multicore de información multimedia.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 21021
Professor/a responsable:
GARCIA RODRIGUEZ, JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix