Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura está orientada a formar ingenieros que puedan satisfacer la gran demanda actual (y futura) de profesionales especializados en el desarrollo de aplicaciones web para Internet, intranets y extranets. Para ello, el contenido de esta asignatura se centra el diseño y programación de las aplicaciones web y en las tecnologías que se emplean hoy en día en su desarrollo.

El objetivo principal de esta asignatura es que el alumno sea capaz de desarrollar aplicaciones cliente/servidor basadas en la Web.

Esta asignatura emplea un modelo de aprendizaje híbrido (blended learning) combinado con la clase invertida (flipped classroom o flip teaching), en el que se emplean varios cursos en línea compuestos de videotutoriales para ofrecer un aprendizaje flexible y adaptado a las necesidades particulares de cada estudiante. Para ello, se definen unos conocimientos y habilidades mínimos y obligatorios que deben alcanzar todos los estudiantes, más unos conocimientos y habilidades opcionales a los que pueden optar aquellos estudiantes que lo deseen. Este modelo de aprendizaje se refleja en la metodología empleada y en los instrumentos y criterios de evaluación.

Recomendaciones

Para poder seguir adecuadamente la asignatura y obtener el máximo partido de ella, es necesario que el alumno no tenga ningún problema con los siguientes conocimientos:

 • Programación.
 • Orientación a objetos.
 • Bases de datos y SQL.
 • HTML y CSS.

Antes de cursar esta asignatura se recomienda tener aprobada la asignatura "PROGRAMACIÓN DEL CLIENTE WEB" (21025).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C14 : Dissenyar, implementar, integrar i implantar les eines, aplicacions i components necessaris per a l'emmagatzematge, processament, distribució i accés als sistemes d'informació basats en web.
 • C25 : Dissenyar, produir i gestionar sistemes multilingües i multimodals de continguts multimèdia amb l'objectiu de garantir la seua internacionalització, localització, accessibilitat i usabilitat.
 • C27 : Conèixer i aplicar els diferents models de desenvolupament en entorn web, així com les tecnologies usades en el desenvolupament d'aplicacions en aquest entorn i els dispositius en els quals poden ser executades.
 • C5 : Programar aplicacions de forma robusta, correcta i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats aplicant els coneixements sobre procediments algorísmics bàsics i usant els tipus i estructures de dades més adequades.
 • C7 : Seleccionar i utilitzar la plataforma de desenvolupament adequada per a programar conjunts heterogenis de dispositius, amb diferent maquinari, sistema operatiu, i diferents tipus d'interfícies d'entrada i eixida.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, i per a concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per a desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts integrant maquinari, programari i xarxes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El alumno que aproveche satisfactoriamente esta asignatura, al finalizar será capaz de:

 • Definir la arquitectura de una aplicación web.
 • Planificar el desarrollo de una aplicación web.
 • Desarrollar una aplicación web.
 • Desplegar una aplicación web en Internet.

 

 

Dades generals

Codi: 21020
Professor/a responsable:
LUJAN MORA, SERGIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix