Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Los sistemas de información digital son sistemas comunicativos complejos, en los que contenido de diferente tipo es comunicado mediante diferentes formatos, medios e incluso soportes.

Para que un sistema de información digital sea efectivo y cumpla con los objetivos comunicativos propuestos, su contenido debe estar muy bien estructurado y organizado. La estructuración de los contenidos recorre todo el proceso de creación multimedia digital: desde la estructura general del sistema hasta la estructura de las unidades comunicativas mínimas, bien sea texto, imagen, sonido y/o música. La estructuración incluye la correcta clasificación y etiquetado de cada unidad comunicativa.

En esta asignatura se cubre todo el proceso de estructuración de contenidos para sistemas de información digital, desde la especificación de objetivos comunicativos generales, la documentación y creación de contenido, hasta la estructuración general del sistema y la estructuración superficial final del texto, las imágenes y los sonidos.

La asignatura cubre diferentes áreas de la creación de sistemas de información como:

 • análisis de la experiencia del ususario (user experience);
 • arquitectura de información (information architecture);
 • narrativa digital (digital storytelling);
 • estrategia social media;
 • redacción web y comunicación mediante imagen, sonido y música.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C24 : Desenvolupar estructures narratives de productes multimèdia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, i per a concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a conèixer la legislació específica, nacional i internacional, quant a publicació de continguts multimèdia (drets d'autor, propietat intel·lectual i distribució de material audiovisual, especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment).
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d'enginyer multimèdia.
 • Capacitat per a treballar en un grup pluridisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com verbalment, idees, coneixements, procediments i resultats relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.
 • Capacitat per a fer servir qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Saber diseñar y estructurar correctamente el contenido de un sistema de información.
 • Saber crear taxonomías y clasificar el contenido de los sistemas de información digital.
 • Conocer técnicas básicas de narrativa digital (digital storytelling).
 • Saber estructurar contenido en un nivel superficial: redacción de texto digital, análisis y selección de imágenes, sonido y música con fines comunicativos concretos.
 • Conocer los principales formalismos y estándares para la estructuración de contenido digital.

 

 

Dades generals

Codi: 21019
Professor/a responsable:
NAVARRO COLORADO, FRANCISCO BORJA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix