Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESTRUCTURACIÓ DE CONTINGUTS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

 

Un sistema multimedia es un medio de comunicación y los contenidos que transmite la base de todo. Qué se quiere comunicar y cómo se debe comunicar determinan el diseño y desarrollo del sistema final.

La asignatura Estructuración de Contenidos cubre los aspectos comunicativos e informativos más relevantes de los sistemas multimedia interactivos desde el punto de vista de los contenidos: creación, estructuración y expresión final.

El objetivo final de la asignatura es enseñar al alumno a crear el guión de cualquier sistema multimedia interactivo, en tanto que documento de trabajo donde quede reflejado todo el contenido del sistema, estructura, flujo de información, interacción y expresión final. 

Para ello, primero se estudiarán las bases comunicativas multimedia (texto, imagen, audio) e interactivas. Luego se concretarán estas bases en la estructuración de contenidos para sistema multimedia no ficcionales (informativos, divulgativos, etc.) y ficcionales (videojuegos, ocio, artístico, etc.).

Al finalizar la asignatura, el alumno deberá ser capaz de escribir un guión para cualquier tipo de sistema multimedia e interactivo, siendo consciente de qué información se va a transmitir, con qué medios (lingüístico, visual, musical, etc.), con qué estructura, con qué grado de interactividad y con qué expresión final.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C24 : Desenvolupar estructures narratives de productes multimèdia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, i per a concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a conèixer la legislació específica, nacional i internacional, quant a publicació de continguts multimèdia (drets d'autor, propietat intel·lectual i distribució de material audiovisual, especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment).
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d'enginyer multimèdia.
 • Capacitat per a treballar en un grup pluridisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com verbalment, idees, coneixements, procediments i resultats relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.
 • Capacitat per a fer servir qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

 

 • Comprender la situación comunicativa en entornos multimedia interactivos
 • Conocer los aspectos comunicativos básicos del texto, la imagen y el sonido
 • Conocer los fundamentos de la interacción digital: hipertexto, no-linealidad y bifurcación.
 • Saber diseñar y estructurar un sitio web teniendo en cuenta la intención comunicativa, el tipo de audiencia, el flujo de información, la interacción y la usabilidad.
 • Conocer técnicas básicas de creación de historias ficcionales: línea argumental, conflicto, personajes y ambientación.
 • Saber técnicas básicas de creación narración interactiva.

 

 

 

Dades generals

Codi: 21019
Professor/a responsable:
NAVARRO COLORADO, FRANCISCO DE BORJA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix