Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESTRUCTURA DE DADES I ALGORÍSMIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Estructures de dades i algorísmia és una assignatura obligatòria que enllaça amb alguns dels conceptes presentats en Programació 1, Matemàtiques 1 i especialment Programació 2 (tant a nivell teòric com a pràctic). A més introdueix els fonaments de disseny, anàlisi i implementació de tipus abstractes de dades i algoritmes, així com l'anàlisi de l'eficiència dels mateixos. Aquestes noves estructures i algorismes són fonamentals per al desenvolupament eficaç i eficient del programari.  És, també, l'assignatura que obre el camí a totes les assignatures posteriors que tracten de manipular de forma eficient grans volums d'informació (multimèdia).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C5 : Programar aplicacions de forma robusta, correcta i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats aplicant els coneixements sobre procediments algorísmics bàsics i usant els tipus i estructures de dades més adequades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, i per a concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions multimèdia, utilitzant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprenendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a treballar en un grup pluridisciplinari i en un entorn multilingüe i per a comunicar, tant per escrit com verbalemnt, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.
 • Capacitat per a adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • Capacitat per a fer servir qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Conèixer els tipus abstractes de dades i les diferents estructures de dades i seleccionar les més adequades per a la resolució de problemes. Determinar l'eficiència d'algorismes i utilitzar de manera eficient els diferents mètodes d'ordenació i recerca. Conèixer i saber emprar tècniques fonamentals d'anàlisi i disseny d'algorismes que permeten comprendre la naturalesa dels problemes tan independentment com sigui possible d'aspectes d'implementació i resoldre'ls de manera eficient.

 

 

Dades generals

Codi: 21014
Professor/a responsable:
MICO ANDRES, MARIA LUISA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix