Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
USABILITAT I ACCESSIBILITAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura aborda el análisis y creación de interfaces de usuario con características de usabilidad, que sean fácilmente utilizados, comprensibles, concisos y de rápido aprendizaje, así como accesibles, permitiendo su uso por el máximo número de usuarios, independientemente de sus características, dispositivos de acceso o contexto, y haciendo un especial énfasis en personas con algún tipo de discapacidad.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C1 : Desenvolupar, mantenir, administrar i avaluar serveis i sistemes multimèdia que satisfacen tots els requisits de l'usuari i es comporten de forma fiable, eficient i que complisquen normes de qualitat.
 • C16 : Crear, dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garantisquen l'accessibilitat i usabilitat.
 • C25 : Dissenyar, produir i gestionar sistemes multilingües i multimodals de continguts multimèdia amb l'objectiu de garantir la seua internacionalització, localització, accessibilitat i usabilitat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, la usabilitat i la seguretat dels sistemes, els serveis i les aplicacions multimèdia, i de la informació que gestionen.
 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per al desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a conèixer la legislació específica, nacional i internacional, quant a publicació de continguts multimèdia (drets d'autor, propietat intel·lectual i distribució de material audiovisual, especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment).
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprenendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer multimèdia.
 • Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer multimèdia.
 • Capacitat per a treballar en un grup pluridisciplinari i en un entorn multilingüe, i per a comunicar, tant per escrit com verbalment, idees, coneixements, procediments i resultats relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.
 • Capacitat per a adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • Capacitat per a fwer servir qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo principal de la asignatura es el análisis, diseño e implementación de interfaces de usuario que sean usables, es decir, fáciles de utilizar, de aprender, robustas y consistentes. Además, se contempla en su diseño que las interfaces sean accesibles, evitando cualquier barrera en el uso de estas, con independencia de los problemas que pueda tener el usuario a la hora de utilizaras (físicos, psicológicos, culturales, tecnológicos...).

La asignatura tiene un enfoque integral, abordando cualquier tipo de interfaz, si bien se centra especialmente en las interfaces web, donde los requerimientos de usabilidad y accesibilidad toman especial relevancia.

 

 

Dades generals

Codi: 21013
Professor/a responsable:
MARCOS JORQUERA, DIEGO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix