Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES OPERATIUS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

Esta asignatura guarda relación con las asignaturas Programación 1, Programación 2 y Fundamentos de los Computadores de primer curso, es la primera asignatura en la secuencia de Sistemas Operativos y tiene su continuación en las asignaturas Sistemas Distribuidos y Dispositivos e Infraestructuras para Sistemas Multimedia, de segundo y tercer curso, respectivamente. Se encuadra dentro de la materia Sistemas Operativos. El objetivo de esta asignatura es proporcionar al estudiante los conocimientos básicos, tanto a nivel teórico como empírico, para comprender y analizar los problemas principales de los sistemas operativos, así como sus posibles soluciones. Además le enseña a utilizar el razonamiento analítico mediante la construcción y resolución de escenarios computacionales sencillos. Haciendo hincapié en la problemática específica de los sistemas multimedia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C11 : Conèixer les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes operatius que permeten el seu ús adequat, administració i el disseny i implementació d'aplicacions multimèdia basades en els seus serveis.
 • C7 : Seleccionar i utilitzar la plataforma de desenvolupament adequada per a programar conjunts heterogenis de dispositius, amb diferent maquinari, sistema operatiu, i diferents tipus d'interfícies d'entrada i eixida.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions multimèdia, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer multimèdia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

1. Comprender los problemas básicos asociados a los Sistemas Operativos: multiprocesamiento, concurrencia y gestión de recursos. Conocer la organización, estructura y servicios de los sistemas operativos.

2. Entender la importancia de la planificación, la comunicación y la sincronización de procesos en sistemas de multiprocesamiento.

3. Introducir la problemática asociada a la gestión de los dispositivos de entrada/salida, los sistemas de archivo y las soluciones viables.

4. Analizar las arquitecturas presentes en la gestión y administración de la memoria.

5. Relacionar la problemática específica de los contenidos multimedia y sus implicaciones en los sistemas operativos

 

 

Dades generals

Codi: 21012
Professor/a responsable:
GARCIA RODRIGUEZ, JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix