Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura PROGRAMACION II (PII) estudia en profunditat un àrea dels coneiximents tècnics i habilitats pràctiques en tecnologia del software necessaris per un enginyer en multimedia: la programació orientada a objectes (POO), el paradigma de programació dominant en pràcticament totes les àrees d'aplicació de la informàtica.

Aquesta assignatura és continuació natural de l'assignatura Programación I.
En Programación II s'estudien els elements i principis fonamentals del paradigma OO, des del punt de vista del desenvolupament i manteniment d'aplicacions. PII proporciona a l'alumne la capacitació tecnològica i científica necessària per a la comprensió en profunditat de la programació moderna d'aplicacions en qualsevol àmbit.

L'assignatura pertany a la matèria Programació, i proporciona l'alumne la base necessària par cursar altres assignatures relacionades amb la mateixa matèria, com Estructuras de datos y algoritmia, Gráficos por computador o Programación hipermedia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C5 : Programar aplicacions de forma robusta, correcta i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats aplicant els coneixements sobre procediments algorísmics bàsics i usant els tipus i estructures de dades més adequades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, a més de concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions multimèdia, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprenendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer multimèdia.
 • Capacitat per a treballar en un grup pluridisciplinari i un entorn multilingüe i per a comunicar, per escrit i verbalment, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.
 • Capacitat per a adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • Capacitat per a fer servir qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Conèixer i comprendre els principals conceptes de la programació orientada a objectes.
Comprendre la importància de crear software correcte, fiable i reutilizable.
Ser capaç d'aprendre i aplicar de forma autònoma nous coneiximents i mètodes relacionats amb el paradigma orientat a objectes.
Tenir motivació per la qualitat del software produït.

 

 

Dades generals

Codi: 21009
Professor/a responsable:
GARRIDO ALENDA, ALICIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix