Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MATEMÀTIQUES II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Matemáticas II pretende inculcar al alumnado conocimientos básicos de Álgebra Lineal, Teoría de Matrices y Geometría útiles en la formación de un estudiante de Ingeniería Multimedia. Además, se realiza un especial esfuerzo en la conexión de los conceptos y aplicación de las matrices en la teoría de grafos, que forma parte de la asignatura Matemáticas I del primer cuatrimestre. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B1 : Resoldre els problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria multimèdia aplicant-hi coneixements sobre àlgebra, geometria, càlcul diferencial i integral, mètodes numèrics, estadística i optimització.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer multimèdia.
 • Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer multimèdia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo general es que el alumnado adquiera el conocimiento de las materias básicas y tecnologías que le capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones, resolver problemas con iniciativa, autonomía y creatividad, en la profesión de Ingeniero/a Multimedia.
En particular, se pretende que el alumnado sea capaz de resolver los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería multimedia aplicando conocimientos de álgebra, geometría y cálculo integral.

 

 

Dades generals

Codi: 21006
Professor/a responsable:
TORTOSA GRAU, LEANDRO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix