Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROJECTES I INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Como continuación natural de la asignatura Proyectos e Infraestructuras de Telecomunicación I, se trata de una asignatura en la que el alumno profundizará en la realización de proyectos de telecomunicación reales, que en la actualidad tengan una notable aplicación en la sociedad y que presenten una componente multidisciplinaria, mas allá de los conocimientos troncales adquiridos en las asignaturas convencionales de la titulación. Se adquirirán distintas capacidades y conocimientos que habilitarán al futuro graduado a proyectar soluciones de ingeniería variadas en el ámbito de las telecomunicaciones y a documentarlas correctamente tanto técnica como formalmente. Se abordarán los campos de la generación solar fotovoltaica, la seguridad electrónica y muy en particular, los centros de proceso de datos. La metodología docente estará basada en el trabajo práctico realizado en equipo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT10 : Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CT14 : Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C11 : Capacitat d'utilitzar diferents fonts d'energia i especialment la solar fotovoltaica i tèrmica, així com els fonaments de l'electrotècnia i de l'electrònica de potència.
 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.
 • C6 : Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en contextos residencials (casa, ciutat i comunitats digitals), empresarials o institucionals, responsabilitzant-se de la posada en marxa i millora contínua, així com conèixer l'impacte econòmic i social que generen.

 

Competències específiques: >> competències específiques de So i Imatge

 • E3 : Capacitat per a realitzar projectes de locals i instal·lacions destinats a la producció i enregistrament de senyals d'àudio i vídeo.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguen per objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
 • Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit especifique de la telecomunicació.
 • Facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
 • Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat de treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de la telecomunicació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Comprensión de las tecnologías, elementos y técnicas de diseño utilizadas en los sistemas y plantas de generación solar fotovoltaica de cualquier tipo, con el objeto de adquirir la capacidad de diseñar un sistema de este tipo a nivel de proyecto técnico de ingeniería.

2. Comprensión, de las tecnologías, elementos y técnicas de diseño más importantes utilizadas en los Centros de Proceso de Datos modernos, con el objeto de adquirir los principios básicos de diseño de los diferentes subsistemas y la capacidad de diseñar un sistema de este tipo a nivel de anteproyecto de ingeniería.

3. Comprensión de las tecnologías, elementos y técnicas de diseño utilizadas en los sistemas de seguridad electrónica de cualquier tipo (videovigilancia, anti intrusión y control de accesos) y seguridad anti incendios, con el objeto de adquirir la capacidad de diseñar un sistema de este tipo a nivel de proyecto técnico de ingeniería.

 

 

Dades generals

Codi: 20038
Professor/a responsable:
MARINI, STEPHAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix