Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura es parte del bloque de Formación Básica de la titulación. Al cursarla, se pretende proporcionar al alumnado conocimientos y competencias para aplicar la formación central y específica, que adquirirá a lo largo de su experiencia universitaria, al desarrollo de una vida profesional satisfactoria y fructífera, en el plano individual y de relación con los demás.
Específicamente, por tanto, el propósito de la asignatura es facilitar la socialización del alumno con posterioridad a su formación académica mediante el conocimiento del contexto económico y empresarial en el que desarrollará su carrera profesional. En especial, se trata de dar a conocer herramientas útiles para la puesta en marcha de proyectos empresariales, antes que los conocimientos genéricos al uso, de alcance menos práctico para el alumno.
En esta perspectiva, se proporcionan fundamentos para asignaturas de cursos posteriores como “Proyectos E Infraestructuras de Telecomunicación I y II”, “Prácticas Externas I y II” y “Trabajo Fin de Grado”.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>bàsiques

 • B5 : Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses. Màrqueting.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, prendre decisions, ser creatiu i comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, a més de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
 • Capacitat per a treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com verbalment, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Familiarizar al estudiante con la terminología económica y empresarial.
 • Desarrollar una visión de los aspectos generales de la empresa, su proceso de diseño a partir de la noción de modelo de negocio, los procesos básicos que constituyen su dinámica de creación de valor, los procesos de dirección, planificación y control y las áreas funcionales que la integran.
 • Identificar los conceptos aprendidos en empresas reales.
 • Adquirir una cultura económico-financiera básica para actuar con soltura en el mundo profesional.
 • Desarrollar capacidad de análisis, sistematización e interpretación de la información relevante para la toma de decisiones en diferentes contextos.
 • Conocer y saber aplicar el ciclo completo de actividades y recursos necesarios para el inicio de una experiencia empresarial.
 • Transmitir los conocimientos adquiridos a través de medios escritos y de comunicación oral.
 • Desarrollar su capacidad para trabajar en equipo.
 • Razonamiento crítico en el análisis y valoración de alternativas.
 • Desarrollo de un compromiso ético.

 

 

Dades generals

Codi: 20017
Professor/a responsable:
LOPEZ GARCIA, JUAN JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix