Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Los sistemas electrónicos digitales, de forma muy genérica, los podemos definir como circuitos que realizan un procesado de la información codificada en formato digital. Su campo de aplicación es tan amplio que resulta imposible enumerarlos, lo que sí se puede afirmar es que en la actualidad cualquier equípo electrónico posee algún módulo SED.

El modo de procesar la información, así como las alternativas para implementar SED son muy variadas, y la elección de éstas no es trivial, pues depende de las necesidades del usuario y de la aplicación.

Esta asignatura está relacionada con Electrónica Básica, Electrónica Digital y de forma colateral con Electrónica Analógica. Es muy importante que los alumnos hayan alcanzado las competencias y objetivos aportados por asignaturas como las que se han mencionado.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT10 : Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT14 : Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B2 : Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 • B4 : Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia de materials i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C10 : Coneixement i aplicació dels fonaments de llenguatges de descripció de dispositius de maquinari.
 • C9 : Capacitat d'anàlisi i disseny de circuits combinacionals i seqüencials, síncrons i asíncrons, i d'utilització de microprocessadors i circuits integrats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Comprender qué es un sistema electrónico digital.
 • Enfrentar al alumno con el diseño de sistemas electrónicos digitales.
 • Adquirir la capacidad de abstracción para interpretar esquemas electrónicos.
 • Conocer el funcionamiento de los sistemas basados en microcontrolador.
 • Adiestrar en el manejo de herramientas que asistan en el diseño de proyectos, útilidades de análisis y simulación para el diseño de sistemas electrónicos.
 • Conocer el lenguaje ensamblador para la programación de microcontroladores
 • Utilizar el lenguaje C para la programación de microcontroladores
 • Conocer las distintas alternativas del diseño de sistemas electrónicos digitales.

 

 

Dades generals

Codi: 20016
Professor/a responsable:
CUENCA ASENSI, SERGIO ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix