Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS ÒPTICS DE L'ENGINYERIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Se recomienda que se curse esta asignatura después de superar las asignaturas:

-Fundamentos Físicos de la Ingeniería I.

-Fundamentos Físicos de la Ingeniería II. 

-Matemáticas I.

 

La asignatura pretende que los estudiantes comprendan los principios físicos de las ondas electromagnéticas en el caso concreto de la zona visible del espectro.

Se explican los fundamentos de reflexión, refracción, difracción, interferencia y polarización de las Ondas electromagnéticas, y las leyes que lo desarrollan.

Por otro lado, se analizarán las fuentes de emisión de luz, y los diferentes sistemas de iluminación, así como las características radiométricas,  y su equivalente fotométrico, y principios de colorimetría, aplicado a diferentes sistemas.


 La asignatura consta de diferentes actividades presenciales y no presenciales. Las actividades presenciales son clases teóricas y clases prácticas de problemas y de laboratorio. En todas las actividades se llevará a cabo tanto trabajo individual como en grupo.


 Las actividades correspondientes a las clases de teoría y prácticas de problemas se realizarán en el aula, mientras que las clases prácticas de laboratorio se llevarán a cabo en el Laboratorio de Óptica situado en la planta baja de la EPS III.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CT14 : Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT6 : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat, i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.
 • CT7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B3 : Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C15 : Coneixement de la normativa i la regulació de les telecomunicacions en els àmbits nacional, europeu i internacional.
 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

Competències específiques: >> competències específiques de So i Imatge

 • E3 : Capacitat per a realitzar projectes de locals i instal·lacions destinats a la producció i enregistrament de senyals d'àudio i vídeo.
 • E5 : Capacitat per a crear, codificar, gestionar, difondre i distribuir continguts multimèdia, atenent criteris d'usabilitat i accessibilitat dels serveis audiovisuals, de difusió i interactius.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Que el alumno adquiera los conocimientos básicos de los principios y leyes fundamentales de la Óptica.

Conocer los mecanismos de propagación de ondas electromagnéticas en diferentes medios.

Habituar al alumno a utilizar un método de razonamiento adecuado para poder aplicar los conocimientos de óptica a la solución de problemas de comunicación en el ámbito de las Telecomunicaciones.

Analizar adecuadamente los resultados obtenidos en las prácticas de laboratorio identificando las estrategias a seguir en los diferentes métodos y técnicas de medida.

Utilizar correctamente los recursos bibliográficos y las diferentes fuentes de información, para actualizarse en los temas relacionados con la asignatura.

 

 

Dades generals

Codi: 20012
Professor/a responsable:
NEIPP LOPEZ, CRISTIAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix