Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2017-18

Se recomienda que se curse esta asignatura después de superar la asignatura:

-Fundamentos Físicos de la Ingeniería I

Esta asignatura básica es una continuación de Fundamentos Físicos de la Ingeniería I, y la introducción de Fundamentos Ópticos de la Ingeniería y Medios de Transmisión. 


En esta asignatura se introducen los conceptos básicos de OSCILACIONES, ONDAS, y ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS, que son el soporte de las Telecomunicaciones. Esta asignatura permite comprender el principio básico de funcionamiento de las nuevas tecnologías. 

La asignatura consta de diferentes actividades, de teoría, problemas y clases de laboratorio. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2017-18

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT14 : Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B3 : Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.
 • C8 : Capacitat per a comprendre els mecanismes de propagació i transmissió d'ones electromagnètiques i acústiques, i els seus corresponents dispositius emissors i receptors.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies, que el capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que el dote d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit especifique de la telecomunicació.
 • Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2017-18

 • Adquirir las competencias necesarias relacionadas con los campos vectoriales "Eléctrico" y "Magnético". 
 • Comprender el significado físico de las ecuaciones de Electrostática y Magnetostática. 
 • Comprender, y aplicar las  ecuaciones de Maxwell para la obtención de los campos eléctrico y magnético bajo diferentes condiciones físicas.
 • Dar una descripción lo más completa posible del magnetismo, electromagnetismo, oscilaciones y ondas estableciendo las relaciones básicas que existen entre estas partes de la Física y otras materias del plan de estudios en la Ingeniería de Telecomunicación.
 • Conocer, comprender, y aplicar las  ecuaciones de ondas eletromagnéticas en diferentes condiciones físicas.
 • Introducir al alumno en el manejo y estudio de la bibliografía existente en Física (libros básicos).

 

 

Dades generals

Codi: 20008
Professor/a responsable:
ALVAREZ LOPEZ, MARIELA LAZARA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix