Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Fundamentos de Programación II es la segunda asignatura dedicada al estudio y la comprensión de la programación de ordenadores, herramienta básica en la ingeniería que toma especial relevancia en las aplicaciones de sonido e imagen. Una vez superadas las técnicas relacionadas con la programación procedimental, tratada en Fundamentos de Programación I, en esta asignatura se aborda la Programación Orientada a Objetos con el fin de completar la formación básica del alumno en esta disciplina. Además de los elementos básicos de la POO, se abordarán dos temas muy relacionados con la misma: la Programación de Entornos Interactivos y los Tipos Abstractos de Datos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT14 : Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B2 : Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C2 : Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc.) per a sustentar el desenvolupament i l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies, que capaciten per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, així com perquè doten d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, incloent-hi la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de Telecomunicació.
 • Capacitat de treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

OP1 - Entender la programación como una herramienta básica del Ingeniero en Sonido e Imagen.

OP2 - Conocer los elementos básicos de un lenguaje orientado a objetos (encapsulación, herencia y polimorfismo).

OP3 - Conocer y aplicar un lenguaje concreto basado en el paradigma orientado a objetos.

OP4 - Conocer los elementos básicos de la programación de entornos interactivos.

OP5 - Conocer y aplicar una librería concreta de programación de entornos interactivos.

OP6 - Entender y aplicar los tipos de datos abstractos básicos.

OP7 - Adquirir las habilidades básicas de la materia en laboratorio (trabajo en grupo, documentación, experimentación, etc.)

 

 

 

Dades generals

Codi: 20007
Professor/a responsable:
SAEZ MARTINEZ, JUAN MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix