Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

El objetivo del título de Grado en Trabajo Social por la Universidad de Alicante es formar a profesionales de la intervención social en metodologías de intervención del Trabajo Social, con una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del comportamiento humano, que les capaciten para:

 • Intervenir en los contextos sociales e institucionales en los que viven los individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades, asistiendo, abordando conflictos, ejerciendo tareas de mediación, ayuda, educación, defensa, animación y transformando dichos contextos, incluyendo los políticos sociales.
 • Participar en la formulación y evaluación de políticas, servicios e iniciativas sociales;
 • Contribuir a la ciudadanía activa mediante el empowerment y la garantía de los derechos humanos y sociales;
 • Trabajar en la prevención de los problemas sociales.

Todo ello con el fin último de contribuir junto con otros profesionales a:

 • La integración social de personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades.
 • La constitución de una sociedad cohesionada.
 • El desarrollo de la calidad de vida y el bienestar social.

La asignatura Trabajo Social y Problemas Emergentes es una de las asignaturas optativas que se plantean como contribuyentes clave para la formación específica de los/as futuros Trabajadores/as Sociales, por lo que la docencia es responsabilidad del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Está ubicada en séptimo semestre del Grado. Está incluida dentro del grupo de Materias llamadas A2 que corresponderían al grupo de “Modelos, Métodos y Técnicas del Trabajo Social.

Su inclusión en el perfil formativo tiene como finalidad proporcionar al alumnado una perspectiva amplia, compleja y argumentada de la sociedad actual y sus dinamismos más característicos. En particular, se tratará de analizar aquellos aspectos más trascendentes de los que están presentes en la dinámica social actual, y de cómo estos influyen en la construcción de estereotipos, prejuicios que acaban proyectándose y desarrollando situaciones de dificultad nuevas o complementadas con nuevas referencias conflictuales.

Esta asignatura aspira a que sea proyectada en ella referencias obtenidas del conjunto formativo que constituye el Titulo de Grado en Trabajo Social. En especial, toda aquella línea formativa que el alumno obtiene a través de las Habilidades Profesionales del Trabajo Social (Materias A3) y los Modelos, Métodos y Técnicas para el Trabajo Social (Materias A2) en sus distintos niveles de complejidad.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG3 : Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG4 : Actuar preventivament en la resolució de les situacions de risc per a la ciutadania, per a si mateix i per als col·legues de professió.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona el treball quotidià com a suport per a revisar i millorar les estratègies professionals que han de donar resposta a les situacions socials emergents.
 • CE11 : Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE13 : Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en nom seu si la situació ho requereix.
 • CE14 : Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE15 : Establir i actuar per a resoldre situacions de risc una vegada identificada i definida la seua naturalesa.
 • CE16 : Establir, minimitzar i gestionar el risc cap a un mateix i els col·legues a través de la planificació, revisió i seguiment d'accions per a limitar l'estrès i el risc.
 • CE17 : Administrar i ser responsable del propi treball, assignant prioritats, complint les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.
 • CE18 : Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en la seua obtenció, supervisant-ne l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat.
 • CE19 : Gestionar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a garantia en la presa de decisions i valoracions professionals.
 • CE2 : Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • CE20 : Treballar de manera eficaç dins de sistemes, xarxes i equips interdisciplinaris i multiorganizacionales amb el propòsit de col·laborar en l'establiment de finalitats, objectius i temps de durada dels mateixos, contribuint igualment a abordar de manera constructiva els possibles de desacords existents.
 • CE21 : Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE4 : Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a encarar-les i revisar-ne els resultats.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.
 • CE7 : Recolzar el desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats i treballar a favor dels resultats planificats examinant amb les persones les xarxes de suport a les quals puguen accedir i desenvolupar.
 • CE8 : Promoure el creixement, el desenvolupament i la independència de les persones identificant les oportunitats per a formar i crear grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grups per al creixement individual i l'enfortiment de les habilitats de relació interpersonal.
 • CE9 : Treballar amb els comportaments que representen un risc per a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Comprendre la forma en què els desequilibris i desigualtats socials (associats, per exemple, amb pobresa, desocupació, salut, discapacitats, educació, gènere i altres factors de desavantatge) impacten en les relacions humanes i generen situacions de necessitat diferencial, malestar, precarietat, vulnerabilitat, segregació, marginació i exclusió i afecten la demanda de treball social.

- Conèixer i ser capaç d'identificar i valorar els problemes socials i necessitats derivades de les situacions d'exclusió, discriminació i opressió en les quals intervé el treball social i les formes d'intervenció per a combatre-les.

- Ser capaç de reconèixer les característiques dels problemes de salut que donen lloc a necessitats d'atenció i suport socials, amb especial referència a les discapacitats, a la dependència, als problemes de salut mental i a les addiccions.

- Ser capaç d'identificar i valorar les necessitats socials relacionades amb els problemes de salut i la seua repercussió en la vida de les persones afectades i les seues famílies, i les estratègies d'atenció i suport.

- Conèixer i comprendre l'objecte i els mecanismes d'actuació de la cooperació al desenvolupament.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Cognitivos:
• Conocer las nuevas situaciones sociales y colectivos emergentes que surgen en la sociedad del siglo XXI.
• Ubicar la ética y los valores del Trabajo Social con relación a los nuevos escenarios.
• Explorar nuevos contextos profesionales adaptados de intervención social.
• Reconocer el cambio constante como un elemento característico más de la sociedad actual.
• Reconocer el uso inadecuado de la comunicación (imagen y lenguaje) respecto a las nuevas situaciones sociales emergentes y colectivos vulnerables, así como de estereotipos y prejuicios.

Instrumentales:
• Identificar y reconocer las nuevas situaciones sociales emergentes, así como los recursos apropiados para afrontarlas.
• Desarrollar competencias y habilidades profesionales para dar respuesta adecuada a las nuevas situaciones sociales emergentes.
• Desarrollar la capacidad de adaptación ante el reto de una sociedad en cambio constante.
• Saber utilizar un lenguaje apropiado e inclusivo adaptado a las nuevas sensibilidades sociales y colectivos emergentes.
• Desarrollar habilidades de colaboración y participación en el aula y en el trabajo en equipo.

Actitudinales:
• Respetar y valorar la diversidad social emergente y cambiante (envejecimiento, diversidad funcional, orientación sexual, etc.) de la sociedad líquida del siglo XXI.
• Desarrollar una conducta reflexiva, crítica y constructiva ante las nuevas situaciones sociales emergentes.
• Desarrollar una actitud profesional y de tolerancia ante los nuevos escenarios de intervención social.

 

 

;

Dades generals

Codi: 19536
Professor/a responsable:
RABADAN SANCHEZ, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Àrea: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix