Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Aquesta assignatura treballa el nivell B1 de la llengua anglesa (segons el Marc Europeu de Referència). Els continguts s’emmarquen dins del context de la comunicació oral i escrita en treball social.

L’assignatura proporciona un coneixement del context, les funcions i les activitats en l’àmbit del treball social, des d’una perspectiva internacional i utilitzant l’anglès com a llengua franca de comunicació oral i escrita.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG3 : Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Competències en un idioma estranger. D'acord amb la normativa esmentada, les competències d'idioma estranger es consideraran assolides acreditant el nivell necessari. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes i es recomana el B2. El nivell mínim B1 es considera transitori i es podrà modificar quan es considere oportú. El nivell s'ha d'acreditar prèviament a la matrícula del treball de final de grau.
 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE14 : Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE20 : Treballar de manera eficaç dins de sistemes, xarxes i equips interdisciplinaris i multiorganizacionales amb el propòsit de col·laborar en l'establiment de finalitats, objectius i temps de durada dels mateixos, contribuint igualment a abordar de manera constructiva els possibles de desacords existents.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer i utilitzar la terminologia específica del treball social en un idioma modern (anglès).

- Ser capaç d'establir un contacte efectiu en un idioma modern (anglès) amb individus i organitzacions per mitjà de la paraula parlada i escrita, en paper i per mitjans electrònics; i fer-ho de manera correcta i clara amb un estil adequat als destinataris, a la finalitat i al context de comunicació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objectius generals

– Conèixer i utilitzar la terminologia específica del treball social en un idioma modern (anglès).
– Ser capaç d’establir un contacte efectiu en un idioma modern (anglès) amb persones i organitzacions a través de la paraula parlada i escrita, en paper i per mitjans electrònics; i fer-ho de manera correcta i clara amb un estil adequat als destinataris, a la finalitat i al context de comunicació.

Objectius proposats pel professorat

– Adquirir el nivell de competència lingüística B1, segons el Marc Europeu de Referència.

– Treballar les destreses de recepció/producció escrita/oral en els sectors i àmbits més destacats del treball social.

Objectius procedimentals

– Realització d’exercicis i tasques que desenvolupen les destreses lingüístiques en llengua anglesa.

Objectius conceptuals

– Adquirir vocabulari específic que l’alumnat pot necessitar en l’exercici de la seua professió: descripció de les funcions del treball social, recepció de persones desconegudes, reunions, presentacions, comunicació per telèfon, comunicació escrita, etc.

 

 

;

Dades generals

Codi: 19534
Professor/a responsable:
PACHECO BALDO, ROSA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix