Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Trabajo Social con Organizaciones se integra dentro de la Materia A2, Métodos, Modelos y Técnicas del Trabajo Social del plan de estudios de Grado de Trabajo Social de la universidad de Alicante. Se trata de una asignatura obligatoria.
La profesión del Trabajo Social promueve el cambio social, la solución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno.
A partir de esta definición consensuada a nivel mundial, el perfil que requiere el profesional del Trabajo Social vendría definido por un conjunto de competencias técnicas (conocimientos), metodológicas (habilidades), de relación (participativas) y personales (cualidades y actitudes) que permiten al Trabajador Social acceder a un desempeño profesional efectivo.

La asignatura se sitúa, dentro del plan de estudios, en el segundo semestre de cuarto curso.

Se vincula con las asignaturas de la materia2 que se establece en el documento de Grado en Trabajo Social.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG3 : Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG4 : Actuar preventivament en la resolució de les situacions de risc per a la ciutadania, per a si mateix i per als col·legues de professió.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona el treball quotidià com a suport per a revisar i millorar les estratègies professionals que han de donar resposta a les situacions socials emergents.
 • CE11 : Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE13 : Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en nom seu si la situació ho requereix.
 • CE14 : Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE15 : Establir i actuar per a resoldre situacions de risc una vegada identificada i definida la seua naturalesa.
 • CE16 : Establir, minimitzar i gestionar el risc cap a un mateix i els col·legues a través de la planificació, revisió i seguiment d'accions per a limitar l'estrès i el risc.
 • CE17 : Administrar i ser responsable del propi treball, assignant prioritats, complint les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.
 • CE18 : Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en la seua obtenció, supervisant-ne l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat.
 • CE19 : Gestionar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a garantia en la presa de decisions i valoracions professionals.
 • CE2 : Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • CE20 : Treballar de manera eficaç dins de sistemes, xarxes i equips interdisciplinaris i multiorganizacionales amb el propòsit de col·laborar en l'establiment de finalitats, objectius i temps de durada dels mateixos, contribuint igualment a abordar de manera constructiva els possibles de desacords existents.
 • CE21 : Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE4 : Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a encarar-les i revisar-ne els resultats.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.
 • CE7 : Recolzar el desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats i treballar a favor dels resultats planificats examinant amb les persones les xarxes de suport a les quals puguen accedir i desenvolupar.
 • CE8 : Promoure el creixement, el desenvolupament i la independència de les persones identificant les oportunitats per a formar i crear grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grups per al creixement individual i l'enfortiment de les habilitats de relació interpersonal.
 • CE9 : Treballar amb els comportaments que representen un risc per a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer els elements del funcionament de les organitzacions de serveis de benestar i les  aportacions específiques a la gestió, el lideratge i la qualitat en els serveis humans públics i privats.

- Conèixer les formes d'intervenir amb organitzacions per a ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos, i per a promoure la participació dels usuaris.

-Conèixer el procés de formulació, posada en pràctica i avaluació de programes socials, l'acompliment professional dels treballadors socials en la seua gestió i la participació en aquests d'organitzacions públiques i privades.

- Ser capaç d'aplicar els mètodes i tècniques d'organització, participació, planificació, avaluació i finançament dels serveis socials, incloent-hi els relatius a l'avaluació i la gestió de la qualitat.

- Ser capaç de preparar i prendre part activa en reunions de presa de decisions.

- Ser capaç de participar dins de xarxes i equips interdisciplinaris i interinstitucionals amb la finalitat d'establir acords de cooperació, i abordar de manera constructiva els possibles desacords.

- Conèixer la responsabilitat social corporativa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

a) Conceptuales (saber)

Definir los principales elementos internos de las organizaciones prestadoras de Servicios Sociales.
Diferenciar los distintos modos de organizar los Servicios Sociales.
Conocer los conceptos básicos necesarios para la gestión de los Servicios Sociales.
Describir los mecanismos de coordinación en Servicios Sociales.
Describir los principales elementos de la calidad.

b) Competenciales (saber hacer)

Fundamentar los principales elementos internos que componen las organizaciones prestadoras de Servicios Sociales.
Discriminar las características de las organizaciones prestadoras de servicios de bienestar social.
Analizar la realidad organizacional en las que realiza su actividad profesional el trabajo social.
Ejemplificar las características de los recursos humanos, de los equipos de trabajo y de la dirección en los programas y/o servicios del ámbito del bienestar social.
Identificar el modo de coordinación más adecuado para programas y/o servicios del ámbito del bienestar social.
Describir los métodos mecanismos de calidad más apropiados para las organizaciones, programas y/o servicios del ámbito del bienestar social.

c) Actitudinales (saber ser/estar)

Actitud reflexiva respecto al entorno organizacional y laboral en el que el Trabajo Social realiza su actividad profesional.
Promover la justicia social y el desarrollo sostenible, promoviendo la creación, modificación o mejora de los recursos sociales, facilitando el acceso de la población a los mismos.
Actitud de crítica constructiva hacia las organizaciones, los programas y/o los servicios en los que realizan su actividad profesional los/as trabajadores/as sociales.
Valorar críticamente las posibilidades reales de intervención de los trabajadores sociales en las organizaciones, programas y/o servicios.
Promover el respeto de la dignidad personal, del valor y singularidad de todos los seres humanos en las organizaciones, programas y/o servicios.

 

 

;

Dades generals

Codi: 19529
Professor/a responsable:
RAMOS FEIJOO, CLARISA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Àrea: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix