Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

El objetivo del título de Graduado/a en Trabajo Social por la Universidad de Alicante es formar a profesionales de la intervención social en metodologías de intervención del Trabajo Social, con una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del comportamiento humano, que les capaciten para:

• Intervenir en los contextos sociales e institucionales en los que viven los individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades, asistiendo, abordando conflictos, ejerciendo tareas de mediación, ayuda, educación, defensa, animación y transformando dichos contextos, incluyendo los políticos sociales.
• Participar en la formulación y evaluación de políticas, servicios e iniciativas sociales.
• Contribuir a la ciudadanía activa mediante el empowerment y la garantía de los derechos humanos y sociales.
• Trabajar en la prevención de los problemas sociales.

Todo ello con el fin último de contribuir junto con otros profesionales a:

• La integración social de personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades.
• La constitución de una sociedad cohesionada.
• El desarrollo de la calidad de vida y el bienestar social.

La instrucción práctica es uno de los componentes más importantes de la formación de estudiantes de Trabajo Social. Es la integración de la teoría y su aplicación esencial en la práctica de la profesión de Trabajo Social. Las Prácticas Externas II proveerán al o a la estudiante de una experiencia de aprendizaje supervisada durante un semestres de su tercer año académico. Se espera que los/las estudiantes desarrollen habilidad para aplicar los conocimientos, destrezas y valores en un nivel inicial de intervención con usuarios y familias, aplicando los conocimientos e instrumentos técnicos adquiridos hasta ese momento de su formación.

Ubicación de la asignatura en el Plan de Estudios.
Prerrequisitos. En la materia E1 se establece el siguiente prerrequisito:
Para cursar la asignatura “Prácticas externas II” es necesario haber superado la asignatura “Prácticas externas I”. 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG3 : Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG4 : Actuar preventivament en la resolució de les situacions de risc per a la ciutadania, per a si mateix i per als col·legues de professió.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG6 : Demostrar competència professional en l'exercici del treball s+B736ocial.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE10 : Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona el treball quotidià com a suport per a revisar i millorar les estratègies professionals que han de donar resposta a les situacions socials emergents.
 • CE11 : Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE13 : Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en nom seu si la situació ho requereix.
 • CE14 : Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE15 : Establir i actuar per a resoldre situacions de risc una vegada identificada i definida la seua naturalesa.
 • CE16 : Establir, minimitzar i gestionar el risc cap a un mateix i els col·legues a través de la planificació, revisió i seguiment d'accions per a limitar l'estrès i el risc.
 • CE17 : Administrar i ser responsable del propi treball, assignant prioritats, complint les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.
 • CE18 : Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en la seua obtenció, supervisant-ne l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat.
 • CE19 : Gestionar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a garantia en la presa de decisions i valoracions professionals.
 • CE2 : Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • CE20 : Treballar de manera eficaç dins de sistemes, xarxes i equips interdisciplinaris i multiorganizacionales amb el propòsit de col·laborar en l'establiment de finalitats, objectius i temps de durada dels mateixos, contribuint igualment a abordar de manera constructiva els possibles de desacords existents.
 • CE21 : Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social.
 • CE22 : Investigar, analitzar, avaluar i utilitzar el coneixement actual de les millors pràctiques del Treball Social per a revisar i actualitzar els propis coneixements sobre els marcs de treball.
 • CE23 : Treballar dins d'estàndards acordats per a l'exercici del Treball Social i assegurar el propi desenvolupament professional utilitzant l'assertivitat professional per a justificar les pròpies decisions, reflexionant críticament sobre les mateixes i utilitzant la supervisió com a mitjà de respondre a les necessitats de desenvolupament professional.
 • CE24 : Gestionar conflictes, dilemes i problemes ètics complexos i identificar-los per a dissenyar estratègies de superació, i reflexionar sobre els seus resultats.
 • CE25 : Contribuir a la promoció de les millors pràctiques del treball social participant en el desenvolupament i l'anàlisi de les polítiques que s'implementen.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE4 : Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a encarar-les i revisar-ne els resultats.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.
 • CE7 : Recolzar el desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats i treballar a favor dels resultats planificats examinant amb les persones les xarxes de suport a les quals puguen accedir i desenvolupar.
 • CE8 : Promoure el creixement, el desenvolupament i la independència de les persones identificant les oportunitats per a formar i crear grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grups per al creixement individual i l'enfortiment de les habilitats de relació interpersonal.
 • CE9 : Treballar amb els comportaments que representen un risc per a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

La consecució dels objectius formatius (resultats d'aprenentatge) d'aquesta assignatura signifiquen que l'alumnat:

- Ha adquirit experiència directa en treball social en els llocs on es desenvolupa (serveis socials i de benestar, organitzacions socials, etc.).

- És capaç d'interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i/o comunitats per a aconseguir canvis, promocionar el desenvolupament d'aquests i millorar les seues condicions de vida a través de la utilització dels mètodes i models de treball social sota tutela professional i supervisió.

- És capaç de desenvolupar les destreses necessàries per a la creació d'una relació de treball social positiva amb diferents tipus de persones.

- És capaç d'avaluar situacions humanes, tenint en compte els punts de vista dels participants, els conceptes teòrics, les dades de la investigació, les normes legals i els procediments institucionals.

- És capaç de prendre en consideració factors com ara riscos, drets, diferències culturals i sensibilitats lingüístiques, responsabilitats de protegir a individus vulnerables i altres obligacions legals.

- És capaç de prendre decisions fonamentades tenint en compte les conseqüències per a totes les parts implicades.

- És capaç de responsabilitzar-se de les tasques encomanades en un marc de responsabilitats múltiples (per exemple, davant institucions, la població, els usuaris dels serveis i d'altres).

- És capaç de programar el propi treball assignant prioritats, complint amb les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.

- És capaç d'utilitzar adequadament la supervisió i sistematitzar la pràctica.

- És capaç d'identificar dilemes i problemes ètics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

La superación de las prácticas Externas II, implica que el o la estudiante:

1. Es capaz de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos para la resolución de problemas desde una óptica ecológica.

• Estudio y análisis de la realidad social en la que se actúa.
• Desarrollo de entrevistas de orientación y asesoramiento.
• Ponderación e interpretar situaciones presentadas por los usuarios.
• Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.
• Programar acciones para la resolución de problemas.

 

2. Desarrolla habilidades y destrezas para la práctica profesional.

• Llevar a cabo relación de ayuda.
• Aplicar técnicas para la comprensión de las dificultades de los usuarios y el empoderamiento de los mismos.
• Distinguir el rol profesional en los diferentes contextos de intervención
• Aprender la colaboración entre colegas y en equipos multidisciplinares.
• Aplicar pensamiento crítico para documentar y comunicar sus juicios
• Usar la supervisión de forma constructiva.

 

3. Desarrolla capacidades y actitudes positivas para el ejercicio de la profesión.

• Reconocer las diferencias y la diversidad humana.
• Respetar las diferencias de género, etnia, cultura, orientación sexual de las personas con las que trabaja.
• Aplicar el código deontológico en su aprendizaje práctico.

 

 

;

Dades generals

Codi: 19525
Professor/a responsable:
RABADAN SANCHEZ, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 11,40

Departaments amb docència

 • Dep.: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Àrea: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix