Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

 El objetivo del título de graduado/a en trabajo social por la Universidad de Alicante es formar a profesionales de la intervención social en metodologías de intervención del trabajo social, con una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del comportamiento humano, que les capaciten para:
* Intervenir en los contextos sociales e institucionales en los que viven los individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades, asistiendo, abordando conflictos, ejerciendo tareas de mediación, ayuda, educación, defensa, animación y transformando dichos contextos, incluyendo los políticos sociales;
* Participar en la formulación y evaluación de políticas, servicios e iniciativas sociales;
* Contribuir a la ciudadanía activa mediante el empowerment y la garantía de los derechos humanos y sociales;
* Trabajar en la prevención de los problemas sociales.

Todo ello con el fin último de contribuir junto con otros profesionales a:

* La integración social de personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades
* La constitución de una sociedad cohesionada
* El desarrollo de la calidad de vida y el bienestar social

Es una asignatura eminentemente práctica que parte del aprendizaje de las asignaturas de Iniciación a las Habilidades Profesionales y Habilidades Profesionales I y avanza en la aplicación  de las técnicas, habilidades comunicativas,  de intervención y soportes documentales del trabajo social, en estrecha relación con la asignatura posterior de   Habilidades Profesionales III.
La asignatura ofrece un marco específico de reflexión y aplicación también de las asignaturas Modelos y Métodos del Trabajo Social I y II, Trabajo Social con Personas y Familias,  Prácticas Externas I ya impartidas en cuanto a los diseños y desarrollo del proceso, modelos y técnicas de intervención profesional y la primera inmersión del estudiante en la observación directa de la práctica profesional.
La asignatura cursa paralela a prácticas externas II y Trabajo Social con Comunidades.


 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG3 : Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG6 : Demostrar competència professional en l'exercici del treball s+B736ocial.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE11 : Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE14 : Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE19 : Gestionar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a garantia en la presa de decisions i valoracions professionals.
 • CE22 : Investigar, analitzar, avaluar i utilitzar el coneixement actual de les millors pràctiques del Treball Social per a revisar i actualitzar els propis coneixements sobre els marcs de treball.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE4 : Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a encarar-les i revisar-ne els resultats.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer i ser capaç d'aplicar els mètodes específics per a diferents àmbits d'atenció i actuació professional.

- Ser capaç de consultar i cooperar amb altres, usuaris, professionals i/o institucions.

- Conèixer i  entrenar-se en les habilitats i tècniques que permeten la gestió de conflictes en l'àmbit interpersonal, grupal i intergrupal.

- Ser capaç d'establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció i d'aclarir i negociar la finalitat d'aquests contactes i els límits de la seua implicació.

- Desenvolupar habilitats per a dissenyar suports documentals i documentar els processos d'intervenció social, entre les quals les d'elaborar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a garantia en la presa de decisions i valoracions professionals.

- Ser capaç d'establir un contacte efectiu amb individus i organitzacions a través de la paraula parlada i escrita, en paper i per mitjans electrònics; i fer-ho de forma correcta i clara amb un estil adequat als destinataris, a la finalitat i al context de comunicació.

- Ser capaç d'aplicar les tecnologies de la comunicació i la informació en la prestació de serveis.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

COGNITIVOS
1. Identificar problemas y necesidades en las realidades sociales conflictivas.
2. Interpretar la naturaleza de los conflictos humanos.
3. Profundizar en la entrevista como técnica propia del trabajo social.
4. Conocer habilidades y técnicas necesarias para la interacción y la generación de cambios en las conductas y situaciones problema.
5. Conocer las pautas de la planificación para la intervención.
6. conocer y profundizar en soportes documentales y técnicos avanzados.

INSTRUMENTALES
1. Observar y construir hipótesis  explicativas sobre los hechos.
2. Manejar habilidades de relación y comunicación con clientes o personas usuarias.
3. Diseñar planes de trabajo y de intervención.
4. Expresarse de forma oral y escrita correctamente.
5. Explicar soportes documentales y de sistematización de la observación.
6. Aplicar los conocimientos teóricos a las realidades prácticas simuladas
7. Aplicar habilidades y técnicas según contextos y necesidades.

ACTITUDINALES
1. Desarrollar una actitud sensible, abierta y comprensiva con las personas y sus experiencias de vida.
2. Mostrar una conducta apropiada coherente con los valores y ética del trabajo social.
3. Mostrar interés y responsabilidad en la formación como profesional competente.
4. Trabajar de modo colaborativo y activo.
5. Asumir el compromiso del trabajo social con la defensa de los derechos humanos y las prácticas no discriminatorias u opresivas.


 

 

;

Dades generals

Codi: 19524
Professor/a responsable:
LILLO BENEYTO, MARIA ASUNCION
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Àrea: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix