Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL SOCIAL AMB COMUNITATS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Trabajo Social con Comunidades se integra dentro de la Materia A2, Métodos, Modelos y Técnicas del Trabajo Social del Plan de Estudios de Grado de Trabajo Social de la Universidad de Alicante. Se trata de una asignatura obligatoria. Su distribución temporal dentro del citado Plan la sitúa en el segundo semestre del tercer curso.

A través de esta asignatura se obtendrán los fundamentos sobre la metodología, el proceso de intervención y las técnicas necesarias para el Trabajo Social con Comunidades. En la perspectiva actual del Trabajo Social, esta asignatura presta atención especial a la participación y el desarrollo de redes comunitarias, así como a conceptos innovadores como la convivencia ciudadana intercultural. Asimismo se prestará una particular atención a la resolución pacífica de conflictos comunitarios a través de la mediación.

Es el contexto y las personas que lo habitan donde el Trabajo Social con Comunidades adquiere su particular identidad como se ha ido demostrando desde 1920 en el ejercicio de la profesión, así como en la conceptualización de la disciplina. El rol profesional abarca desde la dinamización comunitaria, al asesoramiento técnico especializado, la promoción de redes sociales, etc., tomando un papel activo y complementario junto a otros miembros de la propia comunidad.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG3 : Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG4 : Actuar preventivament en la resolució de les situacions de risc per a la ciutadania, per a si mateix i per als col·legues de professió.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona el treball quotidià com a suport per a revisar i millorar les estratègies professionals que han de donar resposta a les situacions socials emergents.
 • CE11 : Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE13 : Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en nom seu si la situació ho requereix.
 • CE14 : Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE15 : Establir i actuar per a resoldre situacions de risc una vegada identificada i definida la seua naturalesa.
 • CE16 : Establir, minimitzar i gestionar el risc cap a un mateix i els col·legues a través de la planificació, revisió i seguiment d'accions per a limitar l'estrès i el risc.
 • CE17 : Administrar i ser responsable del propi treball, assignant prioritats, complint les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.
 • CE18 : Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en la seua obtenció, supervisant-ne l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat.
 • CE19 : Gestionar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a garantia en la presa de decisions i valoracions professionals.
 • CE2 : Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • CE20 : Treballar de manera eficaç dins de sistemes, xarxes i equips interdisciplinaris i multiorganizacionales amb el propòsit de col·laborar en l'establiment de finalitats, objectius i temps de durada dels mateixos, contribuint igualment a abordar de manera constructiva els possibles de desacords existents.
 • CE21 : Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE4 : Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a encarar-les i revisar-ne els resultats.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.
 • CE7 : Recolzar el desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats i treballar a favor dels resultats planificats examinant amb les persones les xarxes de suport a les quals puguen accedir i desenvolupar.
 • CE8 : Promoure el creixement, el desenvolupament i la independència de les persones identificant les oportunitats per a formar i crear grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grups per al creixement individual i l'enfortiment de les habilitats de relació interpersonal.
 • CE9 : Treballar amb els comportaments que representen un risc per a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer els principals mètodes i tècniques per a interactuar amb comunitats a fi de promoure canvis i millorar les seues oportunitats vitals.

- Conèixer les formes d'intervenir amb comunitats per a ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos, i per a promoure la participació dels usuaris.

- Ser capaç d'utilitzar els mètodes i tècniques per a l'avaluació de necessitats, capacitats, oportunitats i riscos de les comunitats, incorporant en el procés la participació de persones o grups interessats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objetivos específicos aportados por el profesorado:

COGNITIVOS:

  • Conocer los fundamentos del concepto de Comunidad desde distintas disciplinas sociales.
  • Precisar dicho concepto de comunidad en su aplicación al Trabajo Social Comunitario.
  • Distinguir los diferentes modelos de intervención o, paradigmas, que desarrollan su perspectiva teórica a lo largo de la historia del Trabajo Social.
  • Aprender las distintas metodologías de la intervención comunitaria, teniendo en cuenta las distintas escuelas o modelos de referencia y el contexto de aplicación.


INSTRUMENTALES:

  • Interpretar adecuadamente los distintos conflictos comunitarios.
  • Identificar y reconocer con precisión las necesidades y los recursos de la vida comunitaria.
  • Adquirir competencias para el ejercicio profesional en el trabajo con comunidades.
  • Desarrollar habilidades para dar respuesta adecuada a las necesidades de los distintos grupos, colectivos y comunidades.


ACTITUDINALES:

  • Desarrollar un sentido ético para intervenir con grupos, colectivos y comunidades, respetando su sistema de valores.
  • Adoptar una actitud de flexibilidad, diálogo y tolerancia.
  • Mostrar sensibilidad ante las necesidades de los grupos, colectivos y comunidades.
  • Desarrollar actitudes colaborativas y participativas.

 

 

Dades generals

Codi: 19523
Professor/a responsable:
FERRER ARACIL, JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Àrea: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix