Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

El objetivo del título de Graduado/a en Trabajo Social por la Universidad de Alicante es formar a profesionales de la intervención social en metodologías de intervención del Trabajo Social, con una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del comportamiento humano, que les capaciten para:

 • Intervenir en los contextos sociales e institucionales en los que viven los individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades, asistiendo, abordando conflictos, ejerciendo tareas de mediación, ayuda, educación, defensa, animación y transformando dichos contextos, incluyendo los políticos sociales;
 • Participar en la formulación y evaluación de políticas, servicios e iniciativas sociales;
 • Contribuir a la ciudadanía activa mediante el empowerment y la garantía de los derechos humanos y sociales;
 • Trabajar en la prevención de los problemas sociales.

Todo ello con el fin último de contribuir junto con otros profesionales a:

 • La integración social de personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades.
 • La constitución de una sociedad cohesionada.
 • El desarrollo de la calidad de vida y el bienestar social.

El Módulo E, Prácticas y Trabajo Fin de Grado, está constituido por la Materia E1 (Prácticas Externas) y la Materia E2 (Trabajo Fin de Grado). Para cursar la asignatura Prácticas Externas I debe tener superados 30 créditos obligatorios entre 1º y 2º curso y cumplir la Normativa de Permanencia y Continuación de Estudios de Grado (Consejo Social 17.05.2017): No podrá matricularse de asignaturas nuevas mientras no lo haga de todas las asignaturas básicas no superadas incluidas en cursos anteriores

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG3 : Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG4 : Actuar preventivament en la resolució de les situacions de risc per a la ciutadania, per a si mateix i per als col·legues de professió.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG6 : Demostrar competència professional en l'exercici del treball s+B736ocial.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE10 : Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona el treball quotidià com a suport per a revisar i millorar les estratègies professionals que han de donar resposta a les situacions socials emergents.
 • CE11 : Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE13 : Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en nom seu si la situació ho requereix.
 • CE14 : Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE15 : Establir i actuar per a resoldre situacions de risc una vegada identificada i definida la seua naturalesa.
 • CE16 : Establir, minimitzar i gestionar el risc cap a un mateix i els col·legues a través de la planificació, revisió i seguiment d'accions per a limitar l'estrès i el risc.
 • CE17 : Administrar i ser responsable del propi treball, assignant prioritats, complint les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.
 • CE18 : Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en la seua obtenció, supervisant-ne l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat.
 • CE19 : Gestionar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a garantia en la presa de decisions i valoracions professionals.
 • CE2 : Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • CE20 : Treballar de manera eficaç dins de sistemes, xarxes i equips interdisciplinaris i multiorganizacionales amb el propòsit de col·laborar en l'establiment de finalitats, objectius i temps de durada dels mateixos, contribuint igualment a abordar de manera constructiva els possibles de desacords existents.
 • CE21 : Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social.
 • CE22 : Investigar, analitzar, avaluar i utilitzar el coneixement actual de les millors pràctiques del Treball Social per a revisar i actualitzar els propis coneixements sobre els marcs de treball.
 • CE23 : Treballar dins d'estàndards acordats per a l'exercici del Treball Social i assegurar el propi desenvolupament professional utilitzant l'assertivitat professional per a justificar les pròpies decisions, reflexionant críticament sobre les mateixes i utilitzant la supervisió com a mitjà de respondre a les necessitats de desenvolupament professional.
 • CE24 : Gestionar conflictes, dilemes i problemes ètics complexos i identificar-los per a dissenyar estratègies de superació, i reflexionar sobre els seus resultats.
 • CE25 : Contribuir a la promoció de les millors pràctiques del treball social participant en el desenvolupament i l'anàlisi de les polítiques que s'implementen.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE4 : Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a encarar-les i revisar-ne els resultats.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.
 • CE7 : Recolzar el desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats i treballar a favor dels resultats planificats examinant amb les persones les xarxes de suport a les quals puguen accedir i desenvolupar.
 • CE8 : Promoure el creixement, el desenvolupament i la independència de les persones identificant les oportunitats per a formar i crear grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grups per al creixement individual i l'enfortiment de les habilitats de relació interpersonal.
 • CE9 : Treballar amb els comportaments que representen un risc per a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

La consecució dels objectius formatius (resultats d'aprenentatge) d'aquesta assignatura signifiquen que l'alumnat:

- Ha adquirit experiència directa en treball social en els llocs on es desenvolupa (serveis socials i de benestar, organitzacions socials, etc.).

- És capaç d'interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i/o comunitats per a aconseguir canvis, promocionar el desenvolupament d'aquests i millorar les seues condicions de vida a través de la utilització dels mètodes i models de treball social sota tutela professional i supervisió.

- És capaç de desenvolupar les destreses necessàries per a la creació d'una relació de treball social positiva amb diferents tipus de persones.

- És capaç d'arreplegar, ordenar, tractar i analitzar la informació, tenint en compte els punts de vista dels participants, els conceptes teòrics, les dades de la investigació, les normes legals i els procediments institucionals.

- És capaç de prendre en consideració factors com ara riscos, drets, diferències culturals i sensibilitats lingüístiques, responsabilitats de protegir a individus vulnerables i altres obligacions legals.

- És capaç de responsabilitzar-se de les tasques encomanades en un marc de responsabilitats múltiples (per exemple, davant institucions, la població, els usuaris dels serveis i d'altres).

- És capaç de programar el propi treball assignant prioritats, complint amb les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.

- És capaç d'utilitzar adequadament la supervisió i sistematitzar la pràctica.

- És capaç d'identificar dilemes i problemes ètics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 • Objetivo 1: Conocer la realidad social en la que es posible la intervención de la práctica profesional.
 • Objetivo específico 1.1. Conocer el contexto general de la práctica profesional (Código Deontológico Trabajo Social, Art. 36)
 • Objetivo específico 1.2. Identificar a las personas usuarias, sus contextos y sus potencialidades.
 • Objetivo específico 1.3. Conocer el trabajo que un/a trabajador/a social puede desarrollar desde diferentes ámbitos y contextos.
 • Objetivo 2: Desarrollar habilidades profesionales para el establecimiento de la práctica del Trabajo Social.
 • Objetivo específico 2.1. Establecer relación de Trabajo Social en colaboración con la/el profesional en el marco del contexto profesional.
 • Objetivo específico 2.2. Establecer relación de Trabajo Social con usuarios de los Servicios Sociales.
 • Objetivo 3. Integrar los conocimientos adquiridos en las asignaturas teóricas con las experiencias de Prácticas Externas I.
 • Objetivo específico 3.1. Aplicar los principios básicos (Dignidad, libertad, igualdad) y los principios generales de la profesión de Trabajo Social (Código Deontológico Trabajo Social, Art. 7)
 • Objetivo específico 3.2. Ejercer la confidencialidad y el secreto profesional (Código Deontológico Trabajo Social, Capítulo IV, Arts. 48-55; art. 49 estudiantes).
 • Objetivo específico 3.3. Aplicar los conocimientos de comunicación oral y escrita profesionalmente adecuados, incluyendo las TIC.

Objetivos Actitudinales:

1. Aprender a aprender, desarrollando habilidades de aprendizaje activo en el contexto del aprendizaje a lo largo de la vida
2. Asumir el compromiso personal y profesional con la justicia social y el desarrollo sostenible, defendiendo los derechos humanos de todas las personas, sin discriminaciones por razón de edad, género, discapacidad, orientación sexual, pertenencia a minorías culturales o migraciones.
3. Adoptar una práctica profesional anti opresiva desde una perspectiva no androcéntrica ni etnocéntrica, y exenta de prejuicios y estereotipos sociales.
4. Desarrollar un pensamiento reflexivo y crítico.
5. Trabajar en equipo de modo cooperativo.
6. Mostrar una conducta apropiada coherente con los valores y ética del Trabajo Social.
7. Mostrar interés por formarse como un profesional competente.

 

 

;

Dades generals

Codi: 19522
Professor/a responsable:
VILLEGAS CASTRILLO, ESTHER
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 11,40

Departaments amb docència

 • Dep.: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Àrea: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix