Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura “Trabajo Social con Grupos” forma parte de la Materia A2. Métodos, Modelos y Técnicas de Trabajo Social. Esta materia consta de las siguientes asignaturas repartidas en los 8 semestres del Grado en Trabajo Social:

 

­       Modelos y Métodos del Trabajo Social I (6 ECTS, OB)

­       Modelos y Métodos del Trabajo Social II (6 ECTS, OB)

­       Trabajo Social con personas y familias (6 ECTS, OB)

­       Trabajo Social con grupos (6 ECTS, OB)

­       Trabajo Social con comunidades (6 ECTS, OB)

­       Trabajo Social con organizaciones (6 ECTS, OB)

­       Trabajo Social y problemas emergentes (6 ECTS, OPT)

 

La asignatura “Trabajo Social con Grupos” (6 ECTS) se imparte en el primer semestre de Tercer curso. Esta asignatura pretende conocer los modos de intervenir con grupos para ayudarles a tomar decisiones fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos, y para promover la participación de los usuarios.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG3 : Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG4 : Actuar preventivament en la resolució de les situacions de risc per a la ciutadania, per a si mateix i per als col·legues de professió.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona el treball quotidià com a suport per a revisar i millorar les estratègies professionals que han de donar resposta a les situacions socials emergents.
 • CE11 : Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE13 : Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en nom seu si la situació ho requereix.
 • CE14 : Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE15 : Establir i actuar per a resoldre situacions de risc una vegada identificada i definida la seua naturalesa.
 • CE16 : Establir, minimitzar i gestionar el risc cap a un mateix i els col·legues a través de la planificació, revisió i seguiment d'accions per a limitar l'estrès i el risc.
 • CE17 : Administrar i ser responsable del propi treball, assignant prioritats, complint les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.
 • CE18 : Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en la seua obtenció, supervisant-ne l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat.
 • CE19 : Gestionar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a garantia en la presa de decisions i valoracions professionals.
 • CE2 : Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • CE20 : Treballar de manera eficaç dins de sistemes, xarxes i equips interdisciplinaris i multiorganizacionales amb el propòsit de col·laborar en l'establiment de finalitats, objectius i temps de durada dels mateixos, contribuint igualment a abordar de manera constructiva els possibles de desacords existents.
 • CE21 : Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE4 : Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a encarar-les i revisar-ne els resultats.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.
 • CE7 : Recolzar el desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats i treballar a favor dels resultats planificats examinant amb les persones les xarxes de suport a les quals puguen accedir i desenvolupar.
 • CE8 : Promoure el creixement, el desenvolupament i la independència de les persones identificant les oportunitats per a formar i crear grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grups per al creixement individual i l'enfortiment de les habilitats de relació interpersonal.
 • CE9 : Treballar amb els comportaments que representen un risc per a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer els principals mètodes i tècniques per a interactuar amb grups a fi de promoure canvis i millorar les seues oportunitats vitals.
 
- Conèixer les formes d'intervenir amb grups per a ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos, i per a promoure la participació dels usuaris.

- Conèixer i ser capaç de crear, organitzar i donar suport a grups per a finalitats de treball social.

- Conèixer i ser capaç d'utilitzar els mètodes i tècniques per a l'avaluació de necessitats, capacitats, oportunitats i riscos dels grups, incorporant en el procés la participació de persones o grups interessats.

- Conèixer i ser capaç de gestionar un debat i avaluar els punts de vista i les proves aportades per uns altres.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objetivos

Cognitivos

 1. Conocer las premisas básicas del Nivel de intervención Grupal en el Trabajo Social.
 2. Estudiar los elementos básicos que configuran los grupos en Trabajo Social.
 3. Analizar los elementos básicos que configuran los grupos en Trabajo Social.
 4. Diferenciar las tipologías de grupos existentes comprendiendo y analizando las particularidades de cada una de ellas.
 5. Identificar las funciones de los /las trabajadores sociales en el trabajo con grupos.
 6. Conocer la metodología básica del Trabajo Social con Grupos y

       establecer diferencias respecto a otros niveles de intervención.

 1. Analizar la metodología básica del Trabajo Social con Grupos y

       establecer diferencias respecto a otros niveles de intervención

 1. Conocer y aplicar las técnicas de intervención propias del Trabajo Social con Grupos 

 

Objetivos Instrumentales

 •  
  1. Analizar documentación básica sobre T.S con Grupos relacionándolo con  los contenidos de la asignatura.
  2. Aplicar los procesos metodológicos al trabajo en pequeños grupos
  3. Diseñar proyectos de intervención grupal conforme a una situación diagnóstica planteada.
  4. Planificar reuniones grupales a partir de un proyecto grupal inicial
  5. Organizar y estructurar los objetivos y/o actividades a realizar en una sesión grupal.
  6. Analizar la tipología grupal más adecuada atendiendo a una situación preestablecida.
  7. Aplicar las principales técnicas de intervención grupal
  8. Elaborar crónicas de grupo y/o informes relativos al trabajo en grupo como principales  técnicas de registro en el grupo.
  9. Poner en marcha técnicas psicodramáticas (role-playing) como base del aprendizaje en el grupo
  10. Relacionar lo específico del nivel de intervención grupal con los otros niveles o estructuras de intervención en Trabajo Social.
  11. Demostrar habilidades para llevar a cabo técnicas grupales
  12. Demostrar habilidades de conducción y dinamización de reuniones grupales.
  13. Ser capaz de mostrar, de manera razonada, el trabajo realizado

 

 

 

 

 

 

Objetivos Actitudinales

 1. Trabajar en equipo.
 2. Participar activamente en el aula .
 3. Demostrar una conducta apropiada y coherente con los valores y los principios éticos del Trabajo Social.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 19521
Professor/a responsable:
DOMENECH LOPEZ, YOLANDA DE LOS ANGELES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Àrea: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix