Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Trabajo Social con personas y familias se integra dentro de la Materia A2, Métodos, Modelos y Técnicas del Trabajo Social del plan de estudios de Grado de Trabajo Social de la universidad de Alicante. Se trata de una asignatura obligatoria.
La profesión del Trabajo Social promueve el cambio social, la solución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno.
A partir de esta definición consensuada a nivel mundial, el perfil que requiere el profesional del Trabajo Social vendría definido por un conjunto de competencias técnicas (conocimientos), metodológicas (habilidades), de relación (participativas) y personales (cualidades y actitudes) que permiten al Trabajador Social acceder a un desempeño profesional efectivo.
El sistema social primario de los seres humanos donde se “aprende a aprender” es la familia, en este sentido es la matriz de la identidad y del desarrollo psicosocial de sus miembros. Asimismo, la intervención con personas y familias ha sido objeto de la atención prioritario del Trabajo Social desde sus orígenes, así las primeras trabajadoras sociales se preocuparon esencialmente del bienestar de las mujeres y sus hijos ya que observaron la importancia del buen funcionamiento del núcleo familiar para conseguir ese bienestar.
La asignatura se sitúa, dentro del plan de estudios, en el primer semestre del tercer curso. Se vincula con las asignaturas de Habilidades Profesionales y con Métodos y Modelos I y II.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG3 : Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG4 : Actuar preventivament en la resolució de les situacions de risc per a la ciutadania, per a si mateix i per als col·legues de professió.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona el treball quotidià com a suport per a revisar i millorar les estratègies professionals que han de donar resposta a les situacions socials emergents.
 • CE11 : Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE13 : Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en nom seu si la situació ho requereix.
 • CE14 : Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE15 : Establir i actuar per a resoldre situacions de risc una vegada identificada i definida la seua naturalesa.
 • CE16 : Establir, minimitzar i gestionar el risc cap a un mateix i els col·legues a través de la planificació, revisió i seguiment d'accions per a limitar l'estrès i el risc.
 • CE17 : Administrar i ser responsable del propi treball, assignant prioritats, complint les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.
 • CE18 : Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en la seua obtenció, supervisant-ne l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat.
 • CE19 : Gestionar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a garantia en la presa de decisions i valoracions professionals.
 • CE2 : Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • CE20 : Treballar de manera eficaç dins de sistemes, xarxes i equips interdisciplinaris i multiorganizacionales amb el propòsit de col·laborar en l'establiment de finalitats, objectius i temps de durada dels mateixos, contribuint igualment a abordar de manera constructiva els possibles de desacords existents.
 • CE21 : Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE4 : Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a encarar-les i revisar-ne els resultats.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.
 • CE7 : Recolzar el desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats i treballar a favor dels resultats planificats examinant amb les persones les xarxes de suport a les quals puguen accedir i desenvolupar.
 • CE8 : Promoure el creixement, el desenvolupament i la independència de les persones identificant les oportunitats per a formar i crear grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grups per al creixement individual i l'enfortiment de les habilitats de relació interpersonal.
 • CE9 : Treballar amb els comportaments que representen un risc per a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer els principals mètodes i tècniques per a interactuar amb individus i famílies per a promoure canvis i millorar les seues oportunitats vitals.

- Conèixer les formes d'intervenir amb persones i famílies per a ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos, i per a promoure la participació dels usuaris.

- Ser capaç d'aplicar els principals mètodes de suport individual i familiar.

- Ser capaç d'utilitzar els mètodes i tècniques per a l'avaluació de necessitats, capacitats, oportunitats i riscos de les persones usuàries, incorporant en el procés la participació de les persones interessades.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

OBJETIVOS DISCIPLINARES
• Contextualizar la intervención del trabajo social con personas y familias.
• Identificar las diferentes formas familiares en la actualidad.
• Distinguir los diferentes enfoques del análisis de la intervención con familias desde la perspectiva teórica.
• Identificar los elementos teóricos que componen la estructura del sistema familiar.
• Conocer la importancia de los ciclos vitales y su correspondencia en los desafíos y crisis para las personas y las familias.
• Conocer las tipologías de los sistemas familiares en situación de dificultad.
• Aprender la metodología de la intervención con el sistema familiar.


OBJETIVOS COMPETENCIALES
• Interpretar las diferentes situaciones de dificultad por las que atraviesan las personas y las familias.
• Identificar necesidades, recursos y oportunidades en la vida de las personas y de las familias.
• Identificar las diferencias y vinculaciones entre los propios conflictos y/ dificultades personales y familiares.
• Desarrollar habilidades asertivas en la intervención profesional ante las necesidades planteadas por las personas y las familias.


OBJETIVOS ACTITUDINALES
• Adquirir una actitud de acompañamiento a las personas y al sistema familiar, durante el proceso de intervención profesional.
• Adquirir una actitud de flexibilidad y tolerancia para tratar con personas y familias diferentes.
• Empatizar con las personas y las familias en las diferentes situaciones de necesidad, identificando sus potencialidades.

 

 

;

Dades generals

Codi: 19520
Professor/a responsable:
LILLO BENEYTO, MARIA ASUNCION
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Àrea: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix