Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

 

La asignatura “Políticas sociales y Trabajo Social”, conforma con cinco asignaturas más, el Módulo B de la memoria de Grado denominado “El contexto institucional del Trabajo Social”. Este módulo está compuesto por dos Materias relacionadas entre sí, B1 (Servicios Sociales) y B2 (Políticas Sociales y Trabajo Social). En el ámbito de la materia B2, encontramos dos asignaturas posteriores a “Políticas Sociales y Trabajo Social”, “Intervención del Trabajo Social en las Políticas Sociales” (6 ECTS, Obligatoria, tercer curso) e “International Social Work. Social Services and Social Policy” (6 ECTS, Optativa). En ese sentido, asignaturas dentro de la materia B2, se coordinan tanto en contenidos, objetivos y competencias, para cumplir con lo establecido en el Grado de Trabajo Social de la Universidad de Alicante.

Esta asignatura contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias generales y específicas en el Grado de Trabajo Social. La necesaria contextualización del ejercicio profesional en el marco de las diferentes Políticas Públicas y Sociales, así como la gran importancia que tiene conocer los diferentes sistemas de bienestar y protección social desde una perspectiva histórica y comparada, permite al/la futuro/a trabajador/a social desarrollar las competencias necesarias para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus necesidades y circunstancias, así como analizar situaciones-problema, planificar, desarrollar, ejecutar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social.

Además, la asignatura aporta elementos claves para la valoración de las necesidades y opciones posibles en la orientación de una estrategia de intervención, contribuyendo de manera esencial a la promoción de las mejores prácticas del Trabajo Social participando en el desarrollo y análisis de las políticas que se implementan.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG6 : Demostrar competència professional en l'exercici del treball s+B736ocial.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Competències en un idioma estranger. D'acord amb la normativa esmentada, les competències d'idioma estranger es consideraran assolides acreditant el nivell necessari. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes i es recomana el B2. El nivell mínim B1 es considera transitori i es podrà modificar quan es considere oportú. El nivell s'ha d'acreditar prèviament a la matrícula del treball de final de grau.
 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE25 : Contribuir a la promoció de les millors pràctiques del treball social participant en el desenvolupament i l'anàlisi de les polítiques que s'implementen.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer els fonaments i components de la política social com a disciplina acadèmica i la seua relació històrica amb el treball social.

- Conèixer i comprendre el procés històric de reforma social, i els orígens, desenvolupament i crisi d'estat del benestar.

- Ser capaç d'analitzar les diferències entre els tipus i models de política social, els seus valors de base i els seus resultats.

- Conèixer les principals tendències actuals en matèria de política social.

- Comprendre la manera en què els desequilibris i desigualtats socials (associats, per exemple, amb pobresa, desocupació, salut, discapacitats, educació, gènere i altres factors de desavantatge) impacten en les relacions humanes i generen situacions de necessitat diferencial, malestar, precarietat, vulnerabilitat, segregació, marginació i exclusió i afecten la demanda de treball social.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 

- Contextualizar el diseño, ejecución y evaluación de las políticas sociales en los diferentes momentos históricos de la evaluación del sistema capitalista contemporáneo.

-Comprender el modo en el que los desequilibrios y desigualdades sociales (vinculados con aspectos como pobreza, desempleo, salud, discapacidades, educación, género y otros factores de desventaja) impactan en las relaciones humanas y generan situaciones de necesidad diferencial, malestar, precariedad, vulnerabilidad, segregación, marginación y exclusión e insatisfacción de necesidades humanas básicas, que afectan a la demanda de Trabajo Social.

-Conocer los fundamentos y componentes de las políticas sociales esde un enfoque académico y su relación con el Trabajo Social como disciplina y práctica profesional.

-Conocer y comprender el proceso histórico de reforma social, y los orígenes, desarrollo y crisis de Estado del Bienestar(tanto europeo como español), así como las diferentes alternativas desde las políticas y los sistemas de protección social.

-Ser capaz de analizar las diferencias entre los tipos y modelos de políticas sociales, sus valores ideológicos y sus resultados.

-Conocer las principales tendencias actuales en materia de política sociales.

 

 

 

Dades generals

Codi: 19518
Professor/a responsable:
PEREZ BELDA, MARIA CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Àrea: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix