Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HABILITATS PROFESSIONALS I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

5. CONTENIDOS

 

 

B1: INTRODUCCION AL PROCESO DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL

El propósito de este bloque es,  introducir al estudiante en el  proceso de intervención profesional y, mostrarle la importancia de los principios éticos y valores en los distintos contextos desde donde interviene el trabajador social.

 

 T1: Contextos Institucionales de intervención en Trabajo Social. Contextos profesionales de Intervención.

 T2: Principios éticos y valores en el establecimiento de la relación con el usuario.

 

 

B2: INICIO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL.

La finalidad práctica de este apartado de la asignatura es, conseguir que el estudiante potencie sus habilidades y destrezas para poder construir una relación de ayuda profesional con el usuario  que le ayude a potenciar las capacidades de este.

 

 T3: Bases sustanciales de la relación de ayuda (autenticidad, aceptación y empatía). Habilidades y  destrezas necesarias para el establecimiento de la relación de ayuda.  

T4: El primer contacto con la persona, la construcción de la relación y la creación del sistema de acción como objetivo inicial en la primera fase de la primera entrevista con el usuario. Axiomas de la comunicación en el establecimiento de la relación de ayuda en Trabajo Social

 

B3: LA ENTREVISTA EN TRABAJO SOCIAL

Este tema  proporcionará al estudiante las herramientas y proceso a seguir para realizar una primera entrevista en trabajo social

 

T5: La primera entrevista en Trabajo social. Las fases principales de la entrevista: Preparación, Inicio, parte central, cierre, evaluación

B4: SOPORTES DOCUMENTALES BÁSICOS DEL TRABAJO SOCIAL Y TECNICAS ESPECÍFICAS PARA DOCUMENTAR LA INTERVENCION PROFESIONAL

En este último bloque el estudiante  elaborará los soportes básicos del trabajo social que sirven para documentar la intervención profesional 

 

T6:El informe social, El diario de campo, el genograma.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG3 : Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG6 : Demostrar competència professional en l'exercici del treball s+B736ocial.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE11 : Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE14 : Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE19 : Gestionar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a garantia en la presa de decisions i valoracions professionals.
 • CE22 : Investigar, analitzar, avaluar i utilitzar el coneixement actual de les millors pràctiques del Treball Social per a revisar i actualitzar els propis coneixements sobre els marcs de treball.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE4 : Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a encarar-les i revisar-ne els resultats.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Ser capaç d'utilitzar claus verbals i no verbals per a guiar la interpretació.

- Adquirir destreses per a establir una relació empàtica i una comunicació efectiva amb altres persones, i de forma especial amb aquelles que presenten necessitats de comunicació.

- Desenvolupar habilitats per a dissenyar i utilitzar suports documentals i documentar els processos d'intervenció social, entre les quals les d'elaborar històries i informes socials i diaris de camp.

- Ser capaç d'identificar els comportaments de risc i les situacions de vulnerabilitat social.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

4.2. Objetivos específicos aportados por el profesorado

 

+  Objetivos Cognitivos

 • Distinguir los contextos de Intervención Institucional (subsistemas de Bienestar Social) de los contextos profesionales de Intervención
 • Identificar los contextos profesionales de Intervención
 • Situar la ética y los valores del Trabajador Social en la relación con el usuario
 • Situar los axiomas de la comunicación humana en el contexto de intervención del Trabajo Social
 • Conocer los principios de la entrevista en Trabajo Social
 • Distinguir las fases de la entrevista
 • Identificar los diferentes tipos de preguntas posibles en una entrevista de relación, su objetivo y formulación
 • Situar los soportes documentales básicos del Trabajo Social y su aplicación

 

 

+ Objetivos Instrumentales:

 

 • Aplicar los principios del Trabajo Social a la relación el usuario
 • Experimentar las bases esenciales de la relación de ayuda
 • Simular el primer contacto con el usuario, a través de la preparación y/o observación de una primera entrevista.
 • Aprender a crear  el sistema de acción con el usuario
 • Experimentar las habilidades y destrezas necesarias para el establecimiento de la relación en la primera entrevista
 • Aplicar los axiomas de la comunicación al establecimiento de la relación
 • Aprender a formular hipótesis que permitan estructurar las entrevistas.
 • Aplicar los diferentes tipos de preguntas
 • Construir los principales soportes documentales básicos

 

+ Objetivos Actitudinales.

 

 • Aceptar las bases esenciales del establecimiento de la relación y la ética en el quehacer del profesional de Trabajo Social.
 • Colaborar con los compañeros en el trabajo de equipo
 • Responsabilizar a cada estudiante para la realización de un trabajo eficaz

 

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 19516
Professor/a responsable:
VILLEGAS CASTRILLO, ESTHER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Àrea: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix