Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Sociología de las Desigualdades se integra en el perfil profesional y el Plan de Estudios de Trabajo Social como formación básica transversal. Entre los módulos del Plan de Estudios, forma parte del Módulo C (Procesos y problemas sobre los que actúa el Trabajo Social), una de cuyas cinco materias es Estructura, Desigualdad y Exclusión Sociales (Sociología), materia en la que se integra esta asignatura.
Sociología de las Desigualdades se imparte en el segundo curso del Grado en Trabajo Social. Está configurada como una continuación de la asignatura Estructura Social de primer curso. Además de ampliar sus conocimientos, profundizando más específicamente en los problemas de la desigualdad, se refiere con especial atención a la Estructura Social española.
Desde el punto de vista de la formación de los trabajadores sociales, el conocimiento de las desigualdades es imprescindible para el diagnóstico y la planificación de la intervención social. Más en concreto, esta asignatura permite situar los problemas sociales -desempleo, desigualdad económica, educativa y de salud, pobreza, discriminación, exclusión, acceso a los bienes y servicios- en un marco explicativo necesario para ser abordados en la práctica del Trabajo Social. Además, al incidir sobre las categorías sociales –género, edad, clase social o etnia- permite la identificación de los diferentes grupos de población y la detección de sus intereses y necesidades.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG6 : Demostrar competència professional en l'exercici del treball s+B736ocial.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE17 : Administrar i ser responsable del propi treball, assignant prioritats, complint les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.
 • CE18 : Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en la seua obtenció, supervisant-ne l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat.
 • CE21 : Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social.
 • CE25 : Contribuir a la promoció de les millors pràctiques del treball social participant en el desenvolupament i l'anàlisi de les polítiques que s'implementen.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Ser capaç d'avaluar la manera en què aquests desequilibris i desigualtats socials (associats, per exemple, amb la pobresa, la desocupació, la mala salut, la discapacitat, la manca d'educació i altres fonts de desavantatge) impacten en les relacions humanes i generen situacions de necessitat diferencial, malestar, precarietat, vulnerabilitat, segregació, marginació i exclusió i afecten la demanda de treball social.

- Ser capaç d'analitzar i avaluar l'impacte de la desigualtat i la discriminació en el treball amb persones en contextos determinats i en situacions problemàtiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

• Proporcionar aproximaciones a la realidad social contemporánea y a la comprensión de los fenómenos socioeconómicos, políticos y culturales característicos de nuestro tiempo, y especialmente a la generación de las desigualdades sociales. Competencias CG1, CG2, CG6
• Definir los principales conceptos relacionados con la estructura social (estratificación, desigualdad, pobreza, riqueza, poder, movilidad social, etc.) para afianzar el aprendizaje de los paradigmas clásicos y contemporáneos en el estudio de la estructura social. Los estudiantes han de aprender que la teoría ayuda a desempeñar mejor el trabajo profesional. Competencias CG2, CG6 y CE3.
• Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención. Competencias CG6 CE1 y CE21.

 

 

 

Dades generals

Codi: 19512
Professor/a responsable:
SAN MIGUEL DEL HOYO, MARIA BEGOÑA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix