Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

“La formació dels/les treballadors/es socials ha de ser una formació integral que atenga tant a continguts disciplinars, competencials i actitudinals que contribuïsquen a generar professionals que no solament sàpien fer, sinó que també coneguen el mitjà en el qual treballen i siguen capaços d'analitzar-ho críticament”. (Llibre Blanc del Grau de Treball Social).

Les diferents assignatures que formen el pla d'estudis del 2010 del Grau en Treball Social que ofereix la Universitat d'Alacant ofereixen una visió el més àmplia possible de les necessitats de formació amb l'objectiu del desenvolupament posterior de la professió. Aquesta assignatura forma part del mòdul C “Processos i problemes sobre els quals actua el Treball Social” i de la matèria C2 “Estructura, Desigualtat i Exclusió Socials”. Guarda relació i comparteix competències comunes amb les assignatures d'Estructura social, Antropologia aplicada al Treball Social, Sociologia de les Desigualtats, Anàlisis de dades per al Treball Social i Geografia Social.

Les Tècniques d’Investigació Social són una eina fonamental en el Treball Social. Saber com produir informació, com estructurar-la en el procediment d’investigació social científica i com emprar-la per a la presa de decisions és una cosa absolutament necessària. El diagnòstic de la realitat social es basa, precisament, en com s'haja obtingut i processat la informació. A més, com a objectiu formatiu de l'assignatura, els/les estudiants han de ser capaços d'aplicar mecanismes d'identificació, anàlisi i mesura dels problemes socials i de les necessitats derivades de les situacions d'exclusió, discriminació i opressió.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG6 : Demostrar competència professional en l'exercici del treball s+B736ocial.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE17 : Administrar i ser responsable del propi treball, assignant prioritats, complint les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.
 • CE18 : Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en la seua obtenció, supervisant-ne l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat.
 • CE21 : Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social.
 • CE25 : Contribuir a la promoció de les millors pràctiques del treball social participant en el desenvolupament i l'anàlisi de les polítiques que s'implementen.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Ser capaç d'aplicar mecanismes d'identificació, anàlisi i mesura dels problemes socials i necessitats derivades de les situacions d'exclusió, discriminació i opressió en les quals intervé el treball social (nivell bàsic).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 

 

Dades generals

Codi: 19508
Professor/a responsable:
FRANCES GARCIA, FRANCISCO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix