Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La psicologia de el desenvolupament en el grau de Treball Social és una assignatura bàsica d'acord amb les directrius marcades per la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

Es tracta d'una assignatura d'introducció a la dimensió psicològica, situada al primer curs, que capacita l'estudiant en l'adquisició dels coneixements, maneig i comprensió dels principals aspectes de el desenvolupament humà en les seves diferents vessants: cognitiu, físic-motor, personalitat , emocional i social. Aquesta assignatura desenvolupa competències com: consecució per part de l'estudiant d'un esperit crític i reflexiu sobre les diferents teories de el desenvolupament i la seva futura tasca professional; proveir d'un conjunt d'habilitats comunicatives i col•laboratives amb les persones amb les que treballarà.

L'assignatura disposa d'un ampli marc teòric i d'un ventall de treballs pràctics que ajudaran a l'alumne a aproximar-se a la realitat de la seva futura tasca professional.

Forma part de la Modul C "processos i problemes sobre els quals actua el Treball Social" i la matèria C1 "Desenvolupament Humà en el Cicle Vital i el Medi Social". Així, està relacionada especialment amb les restants assignatures bàsiques de la matèria: Fonaments de psicologia per al Treball Social i Psicologia Social.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG3 : Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG4 : Actuar preventivament en la resolució de les situacions de risc per a la ciutadania, per a si mateix i per als col·legues de professió.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE14 : Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE15 : Establir i actuar per a resoldre situacions de risc una vegada identificada i definida la seua naturalesa.
 • CE16 : Establir, minimitzar i gestionar el risc cap a un mateix i els col·legues a través de la planificació, revisió i seguiment d'accions per a limitar l'estrès i el risc.
 • CE2 : Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • CE4 : Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a encarar-les i revisar-ne els resultats.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE7 : Recolzar el desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats i treballar a favor dels resultats planificats examinant amb les persones les xarxes de suport a les quals puguen accedir i desenvolupar.
 • CE8 : Promoure el creixement, el desenvolupament i la independència de les persones identificant les oportunitats per a formar i crear grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grups per al creixement individual i l'enfortiment de les habilitats de relació interpersonal.
 • CE9 : Treballar amb els comportaments que representen un risc per a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Ser capaç d'analitzar les fases que formen el cicle vital i els processos de desenvolupament de les persones al llarg d'aquest.

- Conèixer les diferents perspectives de les diverses ciències socials sobre el cicle vital.

- Ser capaç de detectar els conflictes i desajustaments que apareixen en la infància, l'adolescència, la joventut, l'edat adulta i la vellesa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

• Ser capaç d'analitzar les fases que formen el cicle vital i els processos de desenvolupament de les persones al llarg de la mateixa.
• Conèixer les diferents perspectives de les diverses ciències socials sobre el cicle vital.
• Ser capaç de detectar els conflictes i desajustos que apareixen en la infància, l'adolescència, la joventut, l'edat adulta i la vellesa.

 

 

 

Dades generals

Codi: 19507
Professor/a responsable:
NAVARRO SORIA, IGNACIO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix