Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS DE DRET PÚBLIC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2012-13

La asignatura pertenece al módulo D “Herramientas Legales, Económicas y Lingüística para el Trabajo Social”, formando parte de la materia D1 “Derecho, Ciudadanía y Trabajo Social”. Esta asignatura forma parte de la formación básica y se imparte en el primer curso, primer cuatrimestre de la Titulación.

 

Esta asignatura tiene como finalidad aportar los pilares básicos del Derecho para que los futuros profesionales conozcan sus derechos, obligaciones en el marco de un Estado de Derecho, y sepan por tanto desenvolverse ante las diversas Administraciones y en concreto también ante las dependencias penitenciarias.  

 

La asignatura inicia la formación jurídica de la futuros profesionales, que se verá  reforzada y concretada en el mismo Curso con otra asignatura de impronta jurídica como es la de “Derecho de familia y Derecho de la Seguridad Social”. Esta última asignatura coadyuvará a terminar de circunscribir el marco jurídico donde los futuros trabajadores sociales desarrollarán sus quehaceres. Transversalmente todas estas materias jurídicas apoyan los contenidos de otras asignaturas que componen el Título, como son: “Economía para el Trabajo social” y “Salud Pública para el Trabajo Social”.  

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG3 : Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG4 : Actuar preventivament en la resolució de les situacions de risc per a la ciutadania, per a si mateix i per als col·legues de professió.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE13 : Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en nom seu si la situació ho requereix.
 • CE14 : Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE15 : Establir i actuar per a resoldre situacions de risc una vegada identificada i definida la seua naturalesa.
 • CE19 : Gestionar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a garantia en la presa de decisions i valoracions professionals.
 • CE2 : Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE4 : Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a encarar-les i revisar-ne els resultats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer i comprendre els fonaments dels drets humans i de les normes internacionals que els garanteixen.

-Conèixer el marc legal i els procediments de l'exercici dels drets i el compliment de les obligacions del la ciutadania en relació amb l'administració pública.

-Conèixer el marc jurídic de la protecció de dades de caràcter personal i les seues implicacions en la intervenció en el treball social.

-Ser capaç d'integrar en el treball social les exigències que imposen els marcs legals i les normes de prestació de serveis (incloent-hi la naturalesa de l'autoritat, l'aplicació pràctica de la llei, la responsabilitat legal i les tensions entre normes legals, polítiques i pràctiques).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2012-13

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 19504
Professor/a responsable:
ORTIZ GARCIA, MARIA MERCEDES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET CONSTITUCIONAL
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix