Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS DE DRET PÚBLIC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

La asignatura pertenece al módulo D "Herramientas Legales, Económicas y Lingüística PARA EL tRABAJO Social", formando parte de la materia D1 "Derecho, Ciudadanía y Trabajo Social". Esta asignatura forma parte de la formación básica y se imparte en el primer curso, primer cuatrimestre de la Titulación.

Dentro del Plan de Estudios, la asignatura comparte un objetivo común con "Derecho de familia y Derecho de la Seguridad Social" ya que permite al alumno obtener un conocimiento glogbal de las instituciones e instrumentos jurídicos necesarios para el desarrollo de su labor profesional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG3 : Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG4 : Actuar preventivament en la resolució de les situacions de risc per a la ciutadania, per a si mateix i per als col·legues de professió.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE13 : Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en nom seu si la situació ho requereix.
 • CE14 : Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE15 : Establir i actuar per a resoldre situacions de risc una vegada identificada i definida la seua naturalesa.
 • CE19 : Gestionar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a garantia en la presa de decisions i valoracions professionals.
 • CE2 : Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE4 : Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a encarar-les i revisar-ne els resultats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer i comprendre els fonaments dels drets humans i de les normes internacionals que els garanteixen.

-Conèixer el marc legal i els procediments de l'exercici dels drets i el compliment de les obligacions del la ciutadania en relació amb l'administració pública.

-Conèixer el marc jurídic de la protecció de dades de caràcter personal i les seues implicacions en la intervenció en el treball social.

-Ser capaç d'integrar en el treball social les exigències que imposen els marcs legals i les normes de prestació de serveis (incloent-hi la naturalesa de l'autoritat, l'aplicació pràctica de la llei, la responsabilitat legal i les tensions entre normes legals, polítiques i pràctiques).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 19504
Professor/a responsable:
ALMODOVAR IÑESTA, MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET CONSTITUCIONAL
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix